Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 295 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wygodzie Gm. Karczew

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2010 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Podbieli Gm. Celestynów

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2010 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 387 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sobiekursku Gm. Karczew

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2010 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 263 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Karczewie

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2010 w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

 

Załącznik do zarządzenia Nr 72/2010

Zarządzenie Nr 71/2010 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w kasie Starostwa Powiatowego.

 

Zarządzenie Nr 70/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego.

 

Zarządzenie Nr 69/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Józefowa, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Zarządzenie Nr 68A/2010 w sprawie powołania na stanowisko członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Otwocku.

Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Józefowie, oznaczonych jako działki ew. nr 21/1, 21/2, 21/5 i 21/11.

 

Załącznik do zarządzenia 68/2010

Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie, oznaczonej jako działka ew. nr 54/2 o pow. 120 m2 z obr. 45.

 

Załącznik do zarządzenia 67/2010

Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

 

Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalista/inspektor ds. wywłaszczonych nieruchomości oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

 

Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie odbioru dnia wolnego za 25 grudnia 2010 roku.

 

Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego z późniejszymi zmianami

 

Załącznik Nr 62/2010

Zarządzenie Nr 61/2010 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia kandydatów na wolne stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli

 

Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie "Gospodarstwo Pomocnicze Nr 2"

 

Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"

 

Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Radcy Prawnego.

 

Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie trybu udzielania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

 

Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

Zarządzenie Nr 54/2010 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 

Zarządzenie Nr 53/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników

 

Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli

 

Zarządzenie Nr 51/2010 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

 

Zarządzenie Nr 50/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

Zarządzenie Nr 49/2010 w sprawie Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego Powiatu Otwockiego w 2010 roku

 

Zarządzenie Nr 48/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko referenta/specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

Zarządzenie Nr 47/2010 W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 

Zarządzenie Nr 46/2010 W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Zarządzenie Nr 45/2010 Zmieniające zarządzenie Starosty Otwockiego nr 50/2009 z dnia 22 lipca 2009 r w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka.

 

Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie zmian "Regulaminu Wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Otwocku"

 

Zarządzenie Nr 43/2010 zmieniające zarządzenie Starosty Otwockiego Nr 6/2009 z dnia 13.02.2009

 

Zarządzenie Nr 42/2010 w sprawie zatwierdzenia „ Regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej" oraz „Regulaminu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Zarządzenie Nr 41/2010 w sprawie odwołania przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 24/4 w obrębie 143 o pow. 413 m2, uregulowanej

 

Zarządzenie Nr 40/2010 W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

 

Zarządzenie Nr 39/2010 zmieniające zarządzenie nr 9 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Otwockiego.

 

Zarządzenie Nr 38/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalista / inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Zarządzenie Nr 37/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii.

 

Zarządzenie Nr 36/2010 W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 35/2010 W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 34/2010 W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 24/4 w obrębie 143 o pow. 413 m2.

 

Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka

 

Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie zmian „Regulaminu w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego".

 

Zarządzenie Nr 30/2010 W sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 29/2010 W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

 

Zarządzenie Nr 28/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Otwockiego w 2010 roku w dziedzinach: promocji j.s.t, kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatel

 

Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego.

 

Zarządzenie Nr 26/2010 Dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku o charakter

 

Zarządzenie Nr 25/2010 Dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku.

 

Zarządzenie Nr 24/2010 w sprawie sposobu udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość przekracza 6.000 euro i nie przekracza 14.000 euro.

 

Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie zmian „Regulaminu dot. przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej".

 

Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20a/2005 z dnia 31.10.2005r.

 

Zarządzenie Nr 19/2010 zmieniające zarządzenie Starosty Otwockiego nr 50/2009 z dnia 22 lipca 2009 r w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka.

 

Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2010r.

 

Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2010r.

 

Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Józefowie, oznaczonych jako działki ew. nr 26 i 27 o łącznej pow. 4 503 m2 z obr. 69.

 

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Otwockiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej.

 

Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania w Powiecie Otwockim.

 

Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii.

 

Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie zatwierdzenia nowych regulaminów: - „Regulamin dot. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej", - „Regulamin w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pra

 

Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Radwankowie Szlacheckim gminy Sobienie Jeziory, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 329/2 o pow. 0,66

 

Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 392 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1

 

Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

 

Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w sprawie wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową

 

Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi Zarządzenie

 

Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w siódmym przetargu ustnym ograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sobiekursku gm. Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1

 

Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w siódmym przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie przy ul. Wierzbowej i ul. bez nazwy, oznaczonej w ewidencji grunt

 

Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Podbiel gminy Celestynów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 201, 246, 645, 3177/1, 3246 o łącznej pow. 23 500 m2, stan

 

Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne Powiatu, Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Gospodarstw

 

Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10760
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-17 10:18:54