Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Klauzula informacyjna dla obywatela zgodna z RODO
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock
2)    inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pan Mariusz Martyniak, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 660 483 086.
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ), a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Powiat z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań wynikających z  porozumień zawartych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego  obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
4)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych,  których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej  cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kancelaria@powiat-otwocki.pl
5)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a  także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

                                                                                              STAROSTA OTWOCKI
                                                                                          mgr MIROSŁAW PSZONKA

 

 

Klauzula informacyjna w związku z realizacją uprawnienia obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujmy, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock;
2)    inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pan/Mariusz Martyniak, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 660 483 086;
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Powiat z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań wynikających z porozumień zawartych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych;
4)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) art. 8a ust. 2 tj. prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu;
5)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kancelaria@powiat-otwocki.pl;
6)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a  także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044