Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Klauzula informacyjna dla obywatela zgodna z RODO
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki  ul. Górna 13 05-400 Otwock

2) Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani  Daria Bartnicka

    mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611.

   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z          dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.), a także zadań         wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Powiat z organami administracji rządowej w         sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań wynikających z         porozumień zawartych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego         obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kancelaria@powiat-otwocki.pl

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż        przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań         Administratora zgodnie z ich celem, a  także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych         roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

                                                                                              STAROSTA OTWOCKI
                                                                                          mgr MIROSŁAW PSZONKA

 

 

Klauzula informacyjna w związku z realizacją uprawnienia obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

 

Klauzula informacyjna w związku z realizacją uprawnienia obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock;
2) Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień
zawartych przez Powiat z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
jak również zadań wynikających z porozumień zawartych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na
którego obszarze znajduje się terytorium powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych;
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) art. 8a ust. 2 tj. prawa obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kancelaria@powiat-otwocki.pl;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także
później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

- przetwarzanie danych osobowych w zakresie transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki  ul. Górna 13 05-400 Otwock. 
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani  Daria Bartnicka,  mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611.
  3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek i głos) są przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), którym jest określony przepisami art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz określony przepisami art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązek jawności działania organów Powiatu.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz każde inne osoby, ponieważ nagranie z obrad Rady Powiatu stanowi informację publiczną i jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizowane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych.  
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci głosu, wizerunku jest wymogiem ustawowym w przypadku wzięcia udziału w obradach Rady Powiatu i zabrania głosu.
  7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku oraz głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044