Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 79/2009

Zarządzenie Nr 78/2009 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w dniu 31.12.2009r.

Zarządzenie Nr 77/2009 W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

Załącznik 77_2009

Zarządzenie Nr 76/2009 W sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Smolnej 2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ew. 26/7 i 27/1 o łącznej pow. 2414 m2 z obr. 46, uregulowanej w księdze wieczystej

Zarządzenie Nr 75/2009 W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie nr 74/2009 w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

Zarządzenie Nr 73/2009 W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radwankowie Szlacheckim gminy Sobienie Jeziory, oznaczone

Zarządzenie Nr 72/2009

Zarządzenie Nr 71/2009 W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako

Zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 281 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności w nieruchomości położonej w Otwocku przy

Zarządzenie Nr 69/2009 zarządzenie w sprawie odbioru dnia wolnego za 26 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 68/2009 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko, w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zarządzenie nr 67/2009 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzania Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

Zarządzenie nr 66/2009 zarządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zarządzenie nr 65/2009 zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

Zarządzenie nr 64/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2009r.

Zarządzenie nr 63/2009 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

Zarządzenie nr 62/2009 zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Centrum Kryzysowego

Zarządzenie nr 61/2009 zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 921 z dnia 5 października 2009r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w mie

Zarządzenie nr 60/2009 zarządzenie w sprawie zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 295 z dnia 9 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wygodzie gmina Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów ja

Zarządzenie nr 59/2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i przydatności urządzeń i materiałów przechowywanych w magazynach przy ul. Żurawiej 13 w Otwocku

Zarządzenie nr 58/2009 zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Podbiel gminy Cełestynów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 201, 246, 645, 3177/1, 3246 o łącznej pow. 23 500 m2, sta

Zarządzenie nr 56/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 94 w obrębie 43 o pow. 1

Zarządzenie Nr 55/2009 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Otwocku "Regulaminu okresowej oceny pracowników"

Załącznik 55_2009

Zarządzenie nr 54/2009 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00025899/5 położonej w Otwocku przy ul. Słowackiego, oznaczonej jako działka ew. 16/7 o pow

Zarządzenie nr 53/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie nr 52/2009 zarządzenie dotyczące powołania komisji do rozpatrzenia kandydatur na wolne stanowisko Dyrektora Ogniska Wychowawczego "Świder" im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.

Zarządzenie nr 51/2009 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzania Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r

Zarządzenie nr 50/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka

Zarządzenie nr 49/2009 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r

Zarządzenie nr 48/2009 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku przy ulicy Tysiąclecia, na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodocią

Zarządzenie nr 47/2009 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku, oznaczonych jako działki ew. nr 36, 37, 38 i 39 z obr. 33 w Otwocku

Zarządzenie nr 46/2009 zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbioru dzieła realizowanego zgodnie z umową nr 106/FSPiK/2009 zawartą w dniu 3 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Otwockim a Panem Ryszardem Kozłowskim rzeźbiarzem

Zarządzenie nr 45/2009 zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 2a/2009 Starosty Otwockiego z dnia 30.01.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Ot

Zarządzenie nr 44/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 5 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ew. 36/4, 36/5 i 36/10 o łącznej pow. 13048m2 z obr. 27, uregulow

Zarządzenie nr 43/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48 o pow. 1062m2 i działka nr 91 o pow. 795m2 z obr. 51 , stanowiącej wł

Zarządzenie nr 42/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sobiekursku gm. Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 o pow. 6800m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

Zarządzenie nr 41/2009 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11.06.2007r

Zarządzenie nr 40/2009 zarządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zarządzenie nr 39/2009 zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nowego "Regulaminu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego"

Zarządzenie nr 38/2009 zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie nr 37/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i kierowników gospodarstw pomocniczych

Zarządzenie nr 36/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie nr 35/2009 zarządzenie w sprawie zmian w zakładowym planie kont

Zarządzenie nr 34/2009 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 29 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie inwentaryzacji w Gospodarstwie Pomocniczym nr 2 Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie nr 33/2009 zarządzenie dotyczące powołania na członka komisji przetargowej w przetargu dot: dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów

Zarządzenie nr 32/2009 zarządzenie w sprawie odwołania członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzanie nr 31/2009 zarządzenie w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

Zarządzenie nr 30/2009 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 9 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Otwockiego

Zarządzenie nr 29/2009 zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w Gospodarstwie Pomocniczym nr 2 Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie nr 28/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sobiekursku gm. Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 o pow. 6800m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

Zarządzenie nr 27/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48 o pow. 1062 m2 i działka nr 91 p pow. 795m2 z obr. 51, stanowiącej wł

Zarządzenie nr 26/2009 zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Podbiel gminy Celestynów, o

Zarządzenie nr 25/2009 zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia nr 28/2008 z dnia 20 maja 2008r.

Zarządzenie nr 24/2009 zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty

Zarządzenie nr 23/2009 zarządzanie w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

Zarządzenie nr 22/2009 zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko referenta/specjalisty ds. regulowania stanu prawnego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie nr 21/2009 zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie nr 20/2009 zarządzenie w sprawie "Regulaminu dot. przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa"

Zarządzenie nr 19/2009 zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Otwockiego w 2009 roku w dziedzinach: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

Zarządzenie nr 18/2009 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 9 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych na terenie Powiatu Otwockiego

Zarządzenie nr 17/2009 zarządzenie w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie nr 16/2009 zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli: czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek prowadzonych prze Powiat Otwocki i ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie nr 15/2009 zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko młodszego księgowego w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu

Zarządzenie nr 14/2009 zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu

Zarządzenie nr 12/2009 zarządzenie dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku

Zarządzenie nr 11/2009 zarządzenie dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku

Zarządzenie nr 10/2009 zarządzenie w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2009r.

Zarządzenie nr 9/2009 zarządzenie w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2009r.

Zarządzenie nr 8/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 2a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/4 o pow. 1 1391m2 z obr. 33, uregulowanej w

Zarządzenie nr 7/2009 zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie nr 6/2009 zarządzenie w spawie: 1) ustalenia Polityki Bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku 2) ustalenia Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem inform

Zarządzenie nr 5/2009 zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 11 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów Powiat Otwock

Zarządzenie nr 4A/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym ograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sobiekursk gminy Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działk

Zarządzenie nr 4/2009 zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ul. Wierzbowej i ul. bez nazwy, oznaczonej w ewi

Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 - 2012

Zarządzenie Nr 2a/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbe w Starostwie.

Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego.

Zarządzenie nr 1/2009 zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-26 08:55:49