Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

B) Paszporty dla osób małoletnich

 

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego. Niezbędny jest numer ewidencyjny małoletniego (PESEL). Podpis posiadacza dokumentu paszportowego w ramce pod zdjęciem składają małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Podpis nie może dotykać linii ramki.

   

 • Kolorową fotografię paszportową (1 zdjęcia) o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

   

  • fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

    

  • wyjątki:

    

   • fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);

     

   • fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);

     

   • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

     

 • Dotychczas posiadany dokument paszportowy małoletniego (oraz dowód osobisty jak dziecko posiadało)

   

 • Pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (obecność obydwojga rodziców lub opiekunów z ważnymi dowodami osobistymi lub ważnymi dokumentami paszportowymi; opiekunowie prawni przedkładają zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej):

   

  • orzeczenie sądu – w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców;

    

  • orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu – w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich (orzeczenie na podstawie, którego wystawiono juz dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu);

    

  • pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczona przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu); oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (wszystkie dane rodzica + imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka, PESEL) – w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców;

    

  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego – w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego;

    

  • akt zgonu rodzica – w przypadku zgonu jednego z rodziców.

    

 • Akt urodzenia do wglądu, w celu weryfikacji danych

   

 

 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto

   

 

 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty paszportowe:
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Biuro Budżetowo-księgowe

KONTO:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
z dopiskiem: „opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport”
a. „opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego

 

 • Wysokość opłaty paszportowej

   

1) Dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat - 60zł (opłata ulgowa - 30zł)

2) Dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat - 140zł (opłata ulgowa - 70zł)

 

Ulgowa opłata za wydanie paszportu przysługuje  po udokumentowaniu (np.: legitymacja: szkolna/studencka, emeryta, rencisty oraz orzeczenia o niepełnosprawności)

1) Osobom małoletnim, do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego (bez udokumentowania).

2) Uczniom i studentom.

3) Osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych.

4) Osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

5) Kombatantom.

6) Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu


Nie pobiera się opłaty za paszport od:

- osób, które ukończyły 70 lat,

- osób, które wymieniają paszport z powodu jego wady technicznej,

- żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

 

Opłatę za wydanie paszportu obniża sięw przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczasowego posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następującej okoliczności:

- zmiany danych osobowych,

- zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,

 - braku w paszporcie miejsca na stemple graniczne lub wizy.

 

 

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-07 12:08:04