Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

A) Paszporty dla osób pełnoletnich

 

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Podpis pod fotografią nie może dotykać linii ramki.

   

 • Kolorową fotografię paszportową ( 1 zdjęcie, dobrze wycięte bez skazy) o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

   

  • fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

    

  • wyjątki:

    

   • fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);

     

   • fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);

     

   • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

     

 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

   

 • Ważny dokument paszportowy lub w przypadku jego nieposiadania ważny dowód osobisty - jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie – do wglądu.

   

 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

   

Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty paszportowe:
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Biuro Budżetowo-księgowe

KONTO:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
z dopiskiem: "opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport"
np. "opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego"

 

 • Wysokość opłaty paszportowej:

   

(Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej, np. legitymacja studenta/emeryta rencisty)

 

·         bez opłaty paszportowej osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat

 

·         opłata za wydanie paszportu tymczasowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o dokumentach paszportowych - 30,00 zł

 

·         opłata za wydanie paszportu - 140,00 zł (sprawdź uprawnienia do ulgi*)

 

*Uprawnienia do ulgi:

 

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (w wysokości 50% pełnej opłaty) przysługuje (po udokumentowaniu):

 

·         uczniom i studentom.  (70,00 zł  po okazaniu ważnej legitymacji)

 

·         emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, (70,00 zł po okazaniu ważnej legitymacji emeryta/rencisty lub oświadczenie o niepełnosprawności)

 

·         osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,(70,00 zł  po udokumentowaniu)

 

·         kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (70,00 zł po udokumentowaniu)

 

 

*W uzasadnionych przypadkach wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, lub w przypadku rozbieżności w danych osoby, organ ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044