Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Biuro Rady Powiatu

 

Honorata Tarnowska

Kierownik Biura

(22) 778-1-337

e-mail: htarnowska@powiat-otwocki.pl

 

Klaudia Szczepańska

Referent

(22) 778-1-334

e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

 

1.        Biurem kieruje kierownik.

2.        Do zadań biura należy  w szczególności:

 

1)        przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnianie ich terminowego doręczania w formie papierowej i elektronicznej;

 

2)        zapewnianie właściwych warunków przeprowadzania sesji, zebrań, posiedzeń;

 

3)        sporządzanie protokółów z sesji i posiedzeń;

 

4)        opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów;

 

5)        opracowywanie materiałów z sesji Rady, przekazywanie ich Zarządowi, odpowiednio merytorycznym wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom i inspekcjom celem zapewnienia ich realizacji;

 

6)        opracowywanie materiałów z posiedzeń komisji, przekazywanie ich zarządowi celem zapewnienia ich realizacji;

 

7)        przedkładanie uchwał Rady do organów nadzoru – Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 

8)        przekazywanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

9)        prowadzenie rejestrów:

 

a)    skarg i  wniosków rozpatrywanych przez Radę,

 

b)   petycji rozpatrywanych przez Radę,

 

c)    uchwał i innych aktów prawnych Rady,

 

d)   aktów prawa miejscowego,

 

e)    wniosków i opinii komisji Rady,

 

f)    wniosków i interpelacji radnych,

 

10)     współpraca z Urzędnikiem Wyborczym przy przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów powszechnych oraz referendów.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044