Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Geodeta Powiatowy: Mieczysław Mazek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Krystyna Gołębiewska - Cyra
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Andrzej Jejer

ul. Komunardów 10                              ul. Górna 13
Wejście A
05 - 402 Otwock - Świder                    05-400 Otwock

 

1.        Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, wykonujący zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, przy pomocy zastępcy dyrektora oraz kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

 

2.        Do zadań wydziału realizowanych w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków należy -

 

1)      prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu;

 

2)      bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych;

 

3)      zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów ewidencyjnych, organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i jednostek statystyki publicznej;

 

4)      udostępnianie danych ewidencyjnych:

 

a)      wydawanie wypisów z rejestrów,  kartotek i wykazów  z operatu ewidencyjnego,

 

b)      wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej;

 

c)      wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

 

d)     wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego;

 

5)      sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;

 

6)      prowadzenie rozliczeń i okresowej sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych oraz własnych Starostwa;

 

7)      programowanie i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją                   i weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków;

 

8)      planowanie robót geodezyjnych ze środków przyznanych dotacji celowych oraz środków własnych;

 

9)      udział w procesie zlecania i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych;

 

10)  prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla jednostek ewidencyjnych powiatu;

 

11)  prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

 

12)  przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

 

13)  prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów rolnych po 2000 roku.

 

 

 

3.    Do zadań wydziału realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 

1)        prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udzielanie informacji na temat prowadzonego zasobu i jego udostępniania;

 

2)        udostępnianie danych z zasobu oraz licencji określającej możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na uzyskanych danych i materiałach;

 

3)        tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych  rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ;

 

4)        tworzenie i udostępnianie  standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;

 

5)        przyjmowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych   i kartograficznych;

 

6)        weryfikowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych                        lub kartograficznych pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

 

7)        ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeby wykonywania prac związanych           z prowadzonym zasobem, archiwizacja, wyłączanie z zasobu i zabezpieczanie zasobu;

 

8)        ochrona znaków geodezyjnych;

 

9)        zakładanie osnów szczegółowych;

 

10)    uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

 

4.        Do zadań wydziału realizowanych w zakresie  Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, należy w szczególności:

 

1)      dokonywanie wstępnej weryfikacji przedłożonych do koordynacji projektów lokalizacji sieci uzbrojenia terenu;

 

2)      wyznaczanie sposobu, terminu i miejsca przeprowadzania narady koordynacyjnej;

 

3)      przewodniczenie w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

 

4)      przygotowywanie, sporządzanie oraz wydawanie w imieniu Starosty odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych;

 

5)      zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady zgodnie z art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

 

6)      obliczanie należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

 

7)      przygotowywanie projektów decyzji o których mowa w art. 28f.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

 

8)      opracowywanie sprawozdań dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

 

9)      prowadzenie obsługi interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków.

 

 

 

5.        Do zadań Geodety Powiatowego, działającego w Wydziale należy w szczególności:

 

1)      kierowanie pracami Wydziału Geodezji i Kartografii;

 

2)      prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 

3)      wnioskowanie o uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo  geodezyjne i kartograficzne;

 

4)       planowanie i opracowywanie założeń budżetu powiatu w zakresie  właściwości Geodety Powiatowego;

 

5)      załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego, na podstawie upoważnienia Starosty;

 

6)      sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami i analizami opracowywanymi przez Wydział Geodezji i Kartografii.

 

 

 

6.    Obsługa organizacyjna Geodety Powiatowego oraz zastępcy dyrektora wydziału;

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-13 09:35