Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Geodeta Powiatowy: Mieczysław Mazek

Kontakt: ul.Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 128

tel. (22) 600 7 161

email: m.mazek@powiat-otwocki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału: Krystyna Gołębiowska-Cyra

Kontakt: ul.Komunardów 10, 05-402 Otwock-Świder, Wejście A.

tel. (22) 600 7 172

email: kcyra@powiat-otwocki.pl

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Andrzej Jejer

Kontakt: ul.Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 127

tel. (22) 600 7 162

email: a.jejer@powiat-otwocki.pl

 1. Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, wykonujący zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, przy pomocy zastępcy dyrektora oraz kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Do zadań wydziału realizowanych w zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków należy:
  1. prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu;
  2. bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych;
  3. zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów ewidencyjnych, organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i jednostek statystyki publicznej;
  4. udostępnianie danych ewidencyjnych:
   1. wydawanie wypisów z rejestrów,  kartotek i wykazów  z operatu ewidencyjnego,
   2. wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej;
   3. wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
   4. wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego;
  5. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
  6. prowadzenie rozliczeń i okresowej sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych oraz własnych Starostwa;
  7. programowanie i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków;
  8. planowanie robót geodezyjnych ze środków przyznanych dotacji celowych oraz środków własnych;
  9. udział w procesie zlecania i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych;
  10. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla jednostek ewidencyjnych powiatu;
  11. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  12. prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów rolnych po 2000 roku.
 3. Do zadań wydziału realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udzielanie informacji na temat prowadzonego zasobu i jego udostępniania;
  2. udostępnianie danych z zasobu oraz licencji określającej możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na uzyskanych danych i materiałach;
  3. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych  rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 ;
  4. tworzenie i udostępnianie  standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
  5. przyjmowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych   i kartograficznych;
  6. weryfikowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
  7. ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeby wykonywania prac związanych z prowadzonym zasobem, archiwizacja, wyłączanie z zasobu i zabezpieczanie zasobu;
  8. ochrona znaków geodezyjnych;
  9. zakładanie osnów szczegółowych;
  10. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Do zadań wydziału realizowanych w zakresie  Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, należy w szczególności:
  1. dokonywanie wstępnej weryfikacji przedłożonych do koordynacji projektów lokalizacji sieci uzbrojenia terenu;
  2. wyznaczanie sposobu, terminu i miejsca przeprowadzania narady koordynacyjnej;
  3. przewodniczenie w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  4. przygotowywanie, sporządzanie oraz wydawanie w imieniu Starosty odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych;
  5. zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady zgodnie z art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  6. obliczanie należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
  7. przygotowywanie projektów decyzji o których mowa w art. 28f.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  8. opracowywanie sprawozdań dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  9. prowadzenie obsługi interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków.
 5. Do zadań Geodety Powiatowego, działającego w Wydziale należy w szczególności:
  1. kierowanie pracami Wydziału Geodezji i Kartografii;
  2. prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. wnioskowanie o uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo  geodezyjne i kartograficzne;
  4. planowanie i opracowywanie założeń budżetu powiatu w zakresie  właściwości Geodety Powiatowego;
  5. załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań Geodety Powiatowego, na podstawie upoważnienia Starosty;
  6. sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi sprawozdaniami i analizami opracowywanymi przez Wydział Geodezji i Kartografii.
 6. Obsługa organizacyjna Geodety Powiatowego oraz zastępcy dyrektora wydziału.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25981
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-16 10:04:45