Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Iwona Wysocka-Kondej

Kontakt: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 109

tel. (22) 600 7 152

e-mail: administracja@powiat-otwocki.pl

Wydziałem kieruje Dyrektor.

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy w szczególności :

 1. W zakresie obsługi gospodarczej Starostwa:
  1. opracowywanie i realizacja planów w zakresie remontów budynków i lokali Starostwa;
  2. realizacja planów w zakresie remontów budynków i lokali będących własnością Skarbu Państwa we współpracy z Wydziałem Nieruchomości;
  3. prowadzenie książek obiektów Starostwa;
  4. wykonywanie funkcji administratora budynków Starostwa, w tym:
   • zawieranie umów związanych z dostawą mediów do budynków,
   • prowadzenie spraw dozoru mienia,
   • zapewnienie estetyki w budynkach Starostwa,
   • utrzymanie czystości i porządku w budynkach Starostwa i terenach do nich przyległych;
  5. zaopatrzenie materiałowo - techniczne Starostwa oraz nadzór nad bieżącą konserwacją inwentarza ruchomego;
  6. bieżąca konserwacja i remonty instalacji i urządzeń w budynkach Starostwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych;
  8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Otwockiego;
  9. prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
  10. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej mienia;
  11. rejestracja faktur i terminowe przekazywanie ich do rejestracji;
 2. W zakresie inwestycji:
  1. opracowywanie planów inwestycyjnych powiatu oraz ich realizacja;
  2. przygotowywanie i realizacja procesów inwestycyjnych powiatu;
  3. prowadzenie całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, zgodnie z Prawem zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie informacji, ocen i analiz dot. sytuacji inwestycji, remontów.
 3. W zakresie zamówień publicznych:
  1. przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat i Skarb Państwa, w oparciu o wnioski złożone przez Komórki organizacyjne;
  2. prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań;
  3. przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych na podstawie danych uzyskanych z Komórek organizacyjnych;
  4. formułowanie i umieszczanie ogłoszeń: w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Wspólnot  Europejskich, przygotowywanie ogłoszeń w uzgodnieniu z Komisją Przetargową w celu  umieszczania na stronie internetowej powiatu i na tablicy ogłoszeń;
  5. sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu (zaproszenia do negocjacji, zapytania o cenę) w porozumieniu z komórkami właściwymi dla tematu zamówienia i z Komisją Przetargową;
  6. uczestniczenie w przygotowywaniu projektów umów;
  7. formułowanie korespondencji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu we współudziale z Komisją Przetargową.
 4. W zakresie funduszy zewnętrznych:
  1. informowanie o możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych  na zadania powiatowe;
  2. wnioskowanie do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz innych funduszy rządowych i pozarządowych o pozyskanie środków na inwestycje powiatowe, na podstawie dokumentów otrzymanych przez właściwe komórki organizacyjne;
  3. prowadzenie rejestru pozyskanych środków zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne;
  4. realizowanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych przy współpracy z komórkami merytorycznymi Starostwa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14876
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 08:20:51