Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Iwona Wysocka-Kondej

ul. Górna 13
05-400 Otwock

tel. 22 778-13-30

mail: administracja@powiat-otwocki.pl

 

1.        Wydziałem kieruje Dyrektor, przy pomocy Zastępcy dyrektora.

2.        Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

 

1)        W zakresie obsługi gospodarczej Starostwa:

 

a) opracowywanie i realizacja planów w zakresie remontów budynków i lokali Starostwa;

 

b) realizacja planów w zakresie remontów budynków i lokali będących własnością Skarbu Państwa we współpracy z Wydziałem Nieruchomości;

 

c) prowadzenie książek obiektów Starostwa;

 

d)wykonywanie funkcji administratora budynków Starostwa, w tym:

 

-                   zawieranie umów związanych z dostawą mediów do budynków,

 

-                   prowadzenie spraw dozoru mienia,

 

-                   zapewnienie estetyki w budynkach Starostwa,

 

-       utrzymanie czystości i porządku w budynkach Starostwa i terenach do nich przyległych;

 

e) zaopatrzenie materiałowo - techniczne Starostwa oraz nadzór nad bieżącą konserwacją inwentarza ruchomego;

 

f)  bieżąca konserwacja i remonty instalacji i urządzeń w budynkach Starostwa;

 

g) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych;

 

h) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Otwockiego;

 

i) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

 

j) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej mienia;

 

k) rejestracja faktur i terminowe przekazywanie ich do rejestracji;

 

 

 

2)        W zakresie inwestycji:

 

a)    opracowywanie planów inwestycyjnych powiatu oraz ich realizacja;

 

b)   przygotowywanie i realizacja procesów inwestycyjnych powiatu;

 

c) prowadzenie całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, zgodnie z Prawem zamówień publicznych,

 

d)   przygotowywanie informacji, ocen i analiz dot. sytuacji inwestycji, remontów.

 

 

 

3)      W zakresie zamówień publicznych:

 

a)      przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat i Skarb Państwa, w oparciu o wnioski złożone przez Komórki organizacyjne;

 

b)      prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań;

 

c)      przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych na podstawie danych uzyskanych z Komórek organizacyjnych;

 

d)     formułowanie i umieszczanie ogłoszeń: w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Wspólnot  Europejskich, przygotowywanie ogłoszeń w uzgodnieniu z Komisją Przetargową w celu  umieszczania na stronie internetowej powiatu i na tablicy ogłoszeń;

 

e)      sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu (zaproszenia do negocjacji, zapytania o cenę) w porozumieniu z komórkami właściwymi dla tematu zamówienia i z Komisją Przetargową;

 

f)       uczestniczenie w przygotowywaniu projektów umów;

 

g)      formułowanie korespondencji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu we współudziale z Komisją Przetargową.

 

 

 

4)      W zakresie funduszy zewnętrznych:

 

a)         informowanie o możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych  na zadania powiatowe;

 

b)        wnioskowanie do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz innych funduszy rządowych i pozarządowych o pozyskanie środków na inwestycje powiatowe, na podstawie dokumentów otrzymanych przez właściwe komórki organizacyjne;

 

c)         prowadzenie rejestru pozyskanych środków zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne;

 

d)        realizowanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych przy współpracy z komórkami merytorycznymi Starostwa.

 

 

 

5)      W zakresie informatyzacji:

 

a)    administrowanie siecią komputerową w Starostwie;

 

b)   opracowywanie koncepcji informatyzacji Starostwa, organizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i zastosowań informatyki (internet, poczta elektroniczna);

 

c)    dobór sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa;

 

d)   prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz administrowanie ich składnikami;

 

e)    sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem oprogramowania i sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydziałów Starostwa;

 

f)    koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem przestrzeganiem przepisów ustawy o prawie autorskim, w tym kontrola legalności oprogramowania;

 

g)   przygotowywanie projektów wytycznych, instrukcji i wyjaśnień dla wydziałów
w zakresie eksploatowania systemów informatycznych;

 

h)   wnioskowanie w sprawach usprawnienia organizacji i metod pracy przy urządzeniach informatycznych w poszczególnych wydziałach oraz udział w pracy z tego zakresu;

 

i)     organizacja zabezpieczenia i ochrony danych przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych;

 

j)     współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji programów użytkowych w Starostwie.

 

 

 

3.         W wydziale działa:

 

1)      Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6829
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 13:14