Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

 

Zarządzenie Nr 45/2006 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie w 2006 roku

Zarządzenie Nr 44/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Zarządzanie Nr 43/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Starostwa i budżetu powiatu otwockiego.

Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie ustalenia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 41/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko specjalisty/inspektora w Referacie Geodezji i Kartografii

Zarządzenie Nr 40/2006 Zarządzenie w sprawie utworzenia Systemu Stałych DyŻurów Starosty Otwockiego na potrzeby podwyŻszenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych.

Zarządzenie Nr 39/2006 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli: czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki.

Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie inwetaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 37/2006

Zarządzenie Nr 36/2006 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 28/2006 z 1 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 35/2006 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na dofinansowanie zadania w zakresie "zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w zakresie ratownictwa wodnego na rzece Wiśle w granicach powiatu".

Zarządzenie Nr 34/2006 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 28/2006 z l czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 33/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Zarządzenie Nr 32/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko specjalisty ds księgowości

Zarządzenie Nr 31/2006 Zarządzenie w sprawie zmiany w kryteriach przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie ustalenia zasad i procedur kontroli wydatków publicznych oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i ich oceny.

Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatu Otwockiego

Zarządzenie Nr 28/2006 Zarządzenie w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych.

28_2006 załącznik

Zarządzenie Nr 27/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 26/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko specjalisty/inspektora w Referacie Geodezji i Kartografii

Zarządzenie Nr 25a/2006 Zarządzenie w sprawie szczegółowych ustaleń w zakresie uporządkowania zapisów ksiąg rachunkowych i uzgadniania sald.

Zarządzenie Nr 25/2006 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Zarządzenie Nr 24/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko Geodety Powiatowego

Zarządzenie Nr 23/2006 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z l kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 22/2006 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 21/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie Nr 20a/2006 Zarządzenie w sprawie: powołania auditorów wewnętrznych w związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:200 w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Zarządzenie Nr 20/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości

Zarządzenie Nr 19/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji ds naboru na wolne stanowisko specjalisty/inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie Nr 18/2006 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w ramach nadzoru nad terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia :Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Otwocku ul.Moniuszki 41.

Zarządzenie Nr 17/2006 Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 16/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 15/2006 Zarządzenie w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.

15_2006 załącznik

Zarządzenie Nr 14/2006 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

14_2006 załącznik

Zarządzenie Nr 13/2006 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 12/2006 Zarzadzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z l kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 11/2006 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z l kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 10/2006 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w uŻytkowanie praktyczne Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku.

10_2006 załącznik

Zarządzenie Nr 9/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego nr 9/2006 z dnia 16.02.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP w Otwocku do realizacji projektów wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu

Zarządzenie Nr 8/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego z dnia 16.02.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP w Otwocku do realizacji projektów wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjn

Zarządzenie Nr 7/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego nr 7/2006 z dnia 16.02.2006 w sprawie Zarządzenia Nr 3/2005 dot. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie Nr 6/2006 Zarządzenie nr 6/2006 Starosty Otwockiego z dnia 31.01.2006 w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony ludności w warunkach intensywnych opadów śniegu.

Zarządzenie Nr 5/2006 Zarządzenie nr 5/2006 Starosty Otwockiego z dnia 13 stycznia 2006 roku dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji ds. weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych n

Zarządzenie Nr 4/2006 Zarządzenie nr 4/2006 Starosty Otwockiego z dnia 13 stycznia 2006 roku dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji ds. weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych n

Zarządzenie Nr 3/2006 Zarządzenie nr 3/2006 Starosty Otwockiego z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu otwockiego w 2006 roku

Zarządzenie nr 2/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego z dnia 13 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu otwockiego w 2006 roku.

Zarządzenie nr 1/2006 Zarządzenie Starosty Otwockiego z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kooordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044