Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

 

Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 35/2003 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w roku 2003

Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie powołania komisji scaleniowej do scalania gruntów wsi ZabieŜki gmina Celestynów

Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie zakładowego planu kont dla budŜetu Starostwa i BudŜetu Powiatu Otwockiego

33_2003 załączniki

Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie ustalenia zasad i procedur kontroli wydatków publicznych oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i ich oceny

Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie powołania Komisji do przygotowania dokumentacji archiwalnej z przeprowadzonych w 2002 roku wyborów samorządowych

Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 28/2003

Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie zmian w zakładowym planie kont

26_2003 załączniki

Zarządzenie Nr 25/2003 w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności uŜytkowej materiałów zasobu bazowego i uŜytkowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zarządzenie Nr 23/2003 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2003 z 1 lipca 2003 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 36267 Kołbiel - Siennica" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej program SAPARD

Zarządzenie Nr 20/2003 w sprawie powołania komisji w celu wprowadzenia wykonawcy na plac budowy obiektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 36267 Kołbiel - Siennica" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej program SAPARD

Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 18/2003 w sprawie zmian w zakładowym planie kont zmieniające Zarządzenie Nr 20 Starosty Powiatowego z 31 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 17/2003 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie utworzenia w powiecie otwockim Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

16_2003 załączniki

Zarządzenie Nr 15/2003 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 14/2003 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 13/2003 w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

13_2003 załączniki

Zarządzenie Nr 12/2003 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 11/2003 w sprawie powołania Przewodniczącej Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 10/2003 w sprawie powołania członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Powiecie Otwockim

Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 7/2003 w sprawie ustanowienia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 6/2003 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Zarządzenie Nr 5/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej d.s oceny ofert złoŜonych w przetargu nieograniczonym na " Przebudowę drogi powiatowej Nr 36267 Kołbiel-Siennica od km 0+ 030 do km 4+446" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w rama

Zarządzenie Nr 3/2003 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 2/2003 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 1/2003 zarządzenie w sprawie zmian w zakładowym planie kont zmieniające Zarządzenie Nr 20 Starosty Powiatowego z dnia 31.12.2001 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

1_2003 załączniki

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044