Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Kierownik: Krzysztof Smolak

Kontakt:


ul. Mieszka I 13/15
05-402 Otwock - Świder
 

1. Biurem kieruje Kierownik.


2. Do zadań Biura w sprawach zarządzania kryzysowego, w tym realizowanych przez
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, należy w szczególności:


1) prowadzenie spraw wynikających z wykonywanych przez starostę zadań w
zakresie jego ustawowych kompetencji dotyczących ochrony ludności, jej mienia
jak również środowiska naturalnego przed skutkami katastrof naturalnych lub
awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej;
2) opracowywanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz
koordynowanie opracowywania załączników funkcjonalnych przez podmioty
przewidziane do udziału w działaniach kryzysowych;
3) opracowywanie i aktualizowanie regulaminu pracy Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;
4) opracowywanie dokumentacji roboczej Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego;
5) organizowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
6) opracowywanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
7) przedstawianie staroście propozycji dotyczących wyposażenia i utrzymania
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt i materiały, jak również
w indywidualne środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami;
8) monitorowanie i analiza występujących na terenie powiatu zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych oraz przedstawianie wniosków staroście;
9) opracowywanie projektów zarządzeń starosty dotyczących zagrożeń, w tym
ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu
powodziowego i ewakuacji;
10) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego;
11) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej;
12) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
13) współdziałanie z instytucjami i podmiotami realizującymi stały monitoring
środowiska;
14) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze;
15) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum Zarządzania
Kryzysowego;
16) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa;
17) przyjmowanie zgłoszeń o sytuacjach kryzysowych lub innych nadzwyczajnych
zagrożeniach lub nagłych wypadkach;
18) kierowanie i koordynowanie procesów przeciwdziałania nadzwyczajnym
zagrożeniom ludzi i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub
klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego;
19) pozyskiwanie, opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych
zagrożeniach mieszkańców powiatu, które mogą spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze, uszkodzenia lub
zniszczenia budynków, urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych dla
funkcjonowania powiatu;
20) utrzymywanie w ciągłej gotowości systemu alarmowego i urządzeń łączności w
systemie ostrzegania i alarmowania ludności będących na wyposażeniu Centrum;
21) zbieranie i ocena informacji o zagrożeniach dla ludności i środowiska;
22) powiadamianie i alarmowanie mieszkańców zagrożonych rejonów poprzez
Gminne Centra Zarządzania;
23) powiadamianie służb inspekcji i straży o zaistniałym zagrożeniu oraz koordynacja
prowadzonych działań;
24) uruchamianie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na
polecenie starosty;
25) przygotowywanie wstępnej analizy powstałych zdarzeń, przedstawianie
wniosków do decyzji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego;
26) współdziałanie z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego;
27) współdziałanie z Zespołami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich powiatów;
28) współdziałanie w oparciu o ustalone zasady z Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego;
29) współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w akcjach
ratowniczych, w szczególności poprzez:
a) powiadamianie służb dyżurnych wchodzących w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego i prewencyjnych Policji oraz Pogotowia
Ratunkowego, SANEPIDU, służb komunalnych i technicznych o zaistniałych
zdarzeniach oraz odnotowywanie tych faktów w dzienniku działania,
b) przyjmowanie informacji o zdarzeniach oraz ich skali w przypadku zagrożenia
życia lub wystąpienia ofiar w ludziach, dużych stratach w mieniu i środowisku
naturalnym,
c) powiadamianie starosty o zagrożeniach, na skutek których wystąpiły ofiary
śmiertelne,
d) przygotowywanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu i sposobach
zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji zgodnie z przyjętymi
ustaleniami,
e) zbieranie danych o przebiegu akcji ratowniczej, użytych siłach i środkach, ich
rodzajach, poniesionych stratach i zniszczeniach. Rejestrowanie tych danych w
dzienniku działania,
f) przygotowywanie dla potrzeb Starosty, Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zbiorczych meldunków z
przebiegu akcji ratowniczych lub prewencyjnych, stratach, zniszczeniach itp.,
g) współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze stanowiskiem
kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy
Powiatowej Policji, Pogotowia Ratunkowego i innymi służbami oraz
informowanie na bieżąco o zdarzeniach Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
współdziałanie w zakresie działań rozpoznania zagrożeń pożarowych,
powodziowych, toksycznych środków przemysłowych, radiologicznych i
innych miejscowych zdarzeń na obszarze powiatu - gromadzenie danych w
tym zakresie.


3. Do zadań Biura w sprawach bezpieczeństwa publicznego należy w szczególności:


1) obsługa administracyjno-biurowa prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
2) sporządzanie sprawozdań z dziedziny bezpieczeństwa;
3) prowadzenie spraw i szkoleń związanych z bezpieczeństwem ludności oraz udział
w programach społecznych dotyczących tej dziedziny;
współpraca z instytucjami, organizacjami i służbami, zajmującymi się
bezpieczeństwem publicznym w ramach przygotowywanych i prowadzonych
programów.


4. Do zadań Biura realizowanych w zakresie Obrony Cywilnej należy w szczególności:


1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem gmin do wykonywania
zadań w zakresie ochrony ludności;
2) opracowywanie, weryfikowanie i uaktualnianie powiatowego planu obrony
cywilnej;
3) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem planów obrony cywilnej w gminach;
4) opracowywanie dla powiatu i gmin na kolejny rok kalendarzowy planu
zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie obrony cywilnej;
5) koordynowanie w powiecie przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej;
6) realizowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych dotyczących
systemu wykrywania i alarmowania w tym przygotowywanie do wykonywania
zadań Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i Powiatowego
Ośrodka Analiz Laboratoryjnych;
7) opracowywanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i
sytuacji kryzysowych;
8) planowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej.


5. Do zadań Biura realizowanych w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:


1) opracowywanie na kolejny rok kalendarzowy planu zasadniczych przedsięwzięć
do działalności w zakresie wykonywania zadań obronnych;
2) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia planu
operacyjnego funkcjonowania powiatu;
3) dokonywanie uzgodnień z podmiotami biorącymi udział we wspólnej realizacji
zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4) opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także jego
organizowanie i prowadzenie;
5) kompletowanie dokumentacji szkoleniowej;
6) współdziałanie z wydziałem organizacyjnym i spraw społecznych w
opracowywaniu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny i
zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne
wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej
państwa;
8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty i
Stałego Dyżuru;
9) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania
starosty zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach
gotowości obronnej państwa;
10) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w
zakresie potrzeb wynikających z zadań będących w kompetencji starosty;
11) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od
obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i
wojny;
12) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia „Akcji Kurierskiej";
13) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby
obronne;
14) prowadzenie spraw związanych z programem mobilizacji gospodarki.

6. W strukturze Biura realizuje swoje zadania Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony
Informacji Niejawnych, do których w szczególności należy:


1) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowanie
jego realizacji;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów
określonych w planie ochrony;
3) organizowanie ochrony informacji niejawnych poprzez nadzorowanie prac nad
wytwarzaniem, przechowywaniem, obiegiem oraz niszczeniem dokumentacji O
treści niejawnej;
4) klasyfikowanie informacji niejawnych;
5) kontrolowanie przestrzegania przepisów i ochrony informacji niejawnych;
6) prowadzenie okresowych i rocznych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu
dokumentów niejawnych;
7) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających - na pisemne polecenie
starosty - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach i przy
pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową;
8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub odmowa wydania
takiego poświadczenia i zawiadamianie o tym starosty;
10) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych
uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o uzyskanie rękojmi
zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa
osobowego;
11) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz imiennego wykazu osób
dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do
informacji niejawnych;
12) uczestniczenie w opiniowaniu projektów zarządzeń oraz projektów programów,
analiz i innych dokumentów opracowywanych w starostwie, a dotyczących
ochrony informacji niejawnych."

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 204
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-23 09:52