Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (23 listopada 2016 r.)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Spotkanie Wigilijne przybliżające tradycje Świąt dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom ". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 23 listopada 2016 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Fundacja Niezwyczajni

Termin realizacji zadania: 16.12.2016-19.12.2016 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 listopada 2016 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 23 listopada 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl.

W terminie do 30 listopada 2016 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: sport@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
 

« wstecz

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044