Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Biuro Paszportowe

Kontakt:

ul. Armii Krajowej 5 budynek C
05 - 400 Otwock

tel. (0-22) 788-09-09

Godziny obsługi:
Poniedziałek: 10.00 - 17.45                       
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.15
 

Punkt Paszportowy czynny w wakacyjne soboty

 

INFORMACJA

Informujemy, że odbiór dokumentów i złożenie wniosku o wydanie paszportu odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.

Odbiór paszportów na ul. Armii Krajowej 5 budynek C

================================================

UWAGA !!!

 

Od 17 stycznia 2013 roku to klient wybiera organ paszportowy, w którym będzie się ubiegał o wydanie dokumentu paszportowego.

 

17 grudnia br. została ogłoszona ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy
o dokumentach paszportowych (DZ.U z 2012 r. poz. 1415).

 

Najistotniejsza zmiana, obowiązująca od 17 stycznia 2013 roku, to możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym organie paszportowym, niezależnie od miejsca pobytu stałego osoby. W tym samym organie dokument będzie można odebrać.

 

Dłuższy termin ważności paszportów dla dzieci poniżej 5 roku życia

 

 Od dnia 11 sierpnia 2012 r., dzieciom poniżej 5 roku życia, wydawane są paszporty biometryczne z dłuższym - 5 letnim okresem ważności. Opłata paszportowa wynosi, jak dotychczas, 30 zł.

 

Przypominamy, że swoboda poruszania się pomiędzy państwami obszaru Schengen nie zwalnia z obowiązku posiadania przez obywateli państw członkowskich dokumentu podróży (dowód osobisty, paszport). Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które w sytuacjach wyjazdu do kraju strefy Schengen, muszą posiadać własny dokument tożsamości, potwierdzający korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać własny paszport.

 

UWAGA !!!

 

Wpisy dzieci w paszportach rodziców utraciły ważność 26 czerwca 2012 r.

 

                  Od dnia 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica).

 

*Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży- paszportu.

 

UWAGA !!!

Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2015 roku zostały wprowadzone
Ulgowe opłaty paszportowe dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny.

 


dorośli (rodzic, małżonek rodzica) 70 zł

dzieci do 13 roku życia 15 zł

dzieci od 13 do 18 roku życia 35 zł

młodzież od 18 do 25 roku życia, ucząca się w szkole lub szkole wyższej (po udokumentowaniu pobierania nauki) 35 zł

osoby od 13 roku życia, legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 35 zł

Uprawnienie do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny. Ulgi w opłatach za wydanie paszportu nie sumują się.

 

 

Wymagane Dokumenty:

                                                          

 

Informacje podstawowe

 

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej

Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej.

 

 

*Czas oczekiwania na paszport wynosi do miesiąca.

 

**Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 3 tygodni.

 

 

 

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

   

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna, poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;

    

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

    

 • Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

   

 • Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

 • Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na wniosku.

   

Wymogi dotyczące zdjęć:

 

NIE PODPISUJEMY ZDJĘĆ

 

Podstawa Prawna:

 

1.      USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

3.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych

4.      Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

5.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

6.      Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

7.      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-07 08:43