Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Agnieszka Fleiszfreser

ul. Komunardów 10
Wejście D
05-402 Otwock - Świder
pok. 22
tel. (0-22) 788-15-35;
                  788-15-34;
                  788-15-37;
                  788-14-65;
                  779-62-56
wew. 356

e-mail: geolog@powiat-otwocki.pl

 

Zadania:

Wydział zapewnia obsługę organizacyjną Geologa Powiatowego, do którego zadań
należy w szczególności:
1) udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie
kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz
wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3;
2) nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień
z tytułu wydanych koncesji;
3) zatwierdzanie na czas oznaczony projektów prac hydrologicznych i geologiczno –
inżynierskich;
4) przyjmowanie dokumentacji geologicznej, bądź żądanie uzupełnienia
dokumentacji, gdy nie spełnione zostały wymogi określone przepisami prawa;
5) przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła Ziemi;
6) podejmowanie działań związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku prowadzonej działalności
wydobywczej;
7) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych;
8) prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044