Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Krzysztof Smolak

ul. Mieszka I 13/15
05-400 Otwock

tel. 719-48-21

 

Zadania:

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy
w szczególności:
1) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowanie
jego realizacji;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów
określonych w planie ochrony;
3) organizowanie ochrony informacji niejawnych poprzez nadzorowanie prac nad
wytwarzaniem, przechowywaniem, obiegiem oraz niszczeniem dokumentacji
o treści niejawnej;
4) klasyfikowanie informacji niejawnych;
5) kontrolowanie przestrzegania przepisów i ochrony informacji niejawnych;
6) prowadzenie okresowych i rocznych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu
dokumentów niejawnych;
7) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających – na pisemne polecenie
starosty – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach i przy
pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową;
8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub odmowa wydania
takiego poświadczenia i zawiadamianie o tym starosty;
10) ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych
uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o uzyskanie rękojmi
zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa
osobowego;
11) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz imiennego wykazu osób
dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do
informacji niejawnych;
12) uczestniczenie w opiniowaniu projektów zarządzeń oraz projektów programów,
analiz i innych dokumentów opracowywanych w starostwie, a dotyczących
ochrony informacji niejawnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5007
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-12 12:20