Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor:

ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. nr 305

Dyrektor: Anna Rudnicka pok. 202, wew: 321,

e-mail: arudnicka@powiat-otwocki.pl

 1. Wydziałem kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora.
 2. Do zadań wydziału należy w szczególności:
  1. W zakresie spraw kadrowych i szkoleń:
   1. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
    • prowadzenie rejestru przyjętych i zwolnionych pracowników;
    • prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy;
    • prowadzenie kart ewidencji czasu pracy;
    • prowadzenie  spraw  związanych  z udzielaniem  urlopów;
    • wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne;
    • prowadzenie rejestru badań lekarskich dla pracowników;
    • wydawanie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;
    • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;
    • przygotowywanie świadectw pracy dla pracowników zwolnionych;
    • prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru na kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Starostwie;
    • prowadzenie dokumentacji z oceny pracowników;
   2. przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych;
   3. obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych;
   4. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
   5. prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników;
   6. przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
   7. przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS;
   8. Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń;
   9. opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
   10. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników;
   11. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;
   12. nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie;
   13. archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów;
   14. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania pracowników Starostwa i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowanie ich oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji danych;
   15. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dla Wydziału Finansowego do naliczenia ryczałtów samochodowych;
  2. W zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
   1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, informowanie Starosty o stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach oraz wnioskowanie o ich usunięcie lub ograniczenie;
   2. prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników, współpraca z innymi komórkami lub jednostkami prowadzącymi działalność szkoleniową przy organizowaniu szkolenia okresowego w zakresie bhp kierownictwa i pracowników Starostwa;
   3. zgłaszanie wniosków uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy tworzeniu nowych lub modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
   4. udział w przekazywaniu do użytku nowo powstałych lub przebudowanych i modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
   5. prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy oraz z pracy, udział w dochodzeniu powypadkowym, prowadzenie rejestru i sporządzanie dokumentacji wypadkowej;
   6. inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji tematyki i problematyki BHP na terenie Starostwa;
   7. sporządzanie rocznych analiz oceny warunków pracy, zawierających propozycje zadań organizacyjnych i technicznych mających na celu poprawę warunków pracy.
  3. W zakresie spraw społecznych:
   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
   2. wykonywanie zadań powiatu wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
   3. organizowanie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej;
   4. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
   5. przygotowywanie porozumień i umów w zakresie udzielanych przez powiat dotacji i innej pomocy finansowej z wyłączeniem spraw realizowanych przez inne wydziały merytoryczne;
   6. sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji;
   7. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
   8. nadzór i kontrola nad działalnością związków sportowych;
   9. koordynowanie opracowania etatu Starostwa na czas wojny.
  4. W zakresie ochrony zdrowia:
   1. współpraca z Powiatowym Centrum Zdrowia;
   2. ustalanie rozkładu godzin  aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;
   3. prowadzenie okresowej analizy stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z niej wynikających;
   4. opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób występujących na terenie powiatu;
   5. monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne i prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem tych chorób;
   6. koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu;
   7. realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i ochrony zdrowia, zleconych przez Starostę.
  5. W zakresie spraw organizacyjnych:
   1. zapewnianie sprawnej organizacji i funkcjonowania pracy Starostwa;
   2. przygotowywanie zasad organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych;
   3. opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych Starostwa;
   4. rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji obywateli kierowanych do Starosty,    
   5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich załatwianiem;
   6. sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem interwencji zgłaszanych przez parlamentarzystów do Starosty;
   7. prowadzenie ewidencji zawartych porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia niektórych spraw należących do kompetencji Starosty organom gmin, a także innym państwowym jednostkom organizacyjnym oraz planowanie kontroli w tym zakresie;
   8. prowadzenie ewidencji porozumień dotyczących przejęcia od wojewody prowadzenia spraw należących do kompetencji administracji rządowej;
   9. prowadzenie ewidencji upoważnień udzielonych pracownikom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych przez Starostę  do załatwiania spraw w jego imieniu;
   10. prowadzenie rejestrów:
    • jednostek organizacyjnych powiatu,
    • zarządzeń wydanych przez Starostę ,
    • skarg, i  wniosków,
    • petycji,
    • pieczęci,
   11. delegacji służbowych,
   12. ewidencjonowanie zakupionych publikacji książkowych;
   13. prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych;
   14. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
   15. dokonywanie okresowych ocen załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Starostwie i przedkładania ich sekretarzowi;
   16. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego;
   17. obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  6. W zakresie obsługi prawnej:
   1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez zarząd, Starostę  i Wicestarostę;
   2. prowadzenie bieżącej obsługi prawnej zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa;
   3. opiniowanie projektów umów i porozumień, w tym długoterminowych lub zawieranych z kontrahentami zagranicznymi;
   4. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
   5. wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów powiatu;
   6. sprawowanie zastępstwa procesowego;
   7. bieżące informowanie zarządu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach;
   8. zapewnianie obsługi prawnej sesji Rady;
   9. prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych zespołu radców prawnych;
   10. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
   11. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa przy rozwiązywaniu skomplikowanych spraw oraz wskazywanie rozwiązania zgodnego z prawem;
   12. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
   13. prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Starostwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
  7. W zakresie obsługi  Zarządu Powiatu:
   1. prowadzenie spraw związanych z obsługą Starosty, Wicestarosty i zarządu, w tym:
    • prowadzenie obsługi posiedzeń zarządu oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia i przekazywanie ich w formie papierowej lub elektronicznej,
    • przekazywanie uchwał i decyzji zarządu do realizacji komórkom organizacyjnym według kompetencji oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
    • sporządzanie okresowych sprawozdań z pracy zarządu;
   2. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem okresowych informacji o działalności Starostwa przedkładanych zarządowi i radzie;
   3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą zarządu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej;
   4. zapewnianie obsługi organizacyjnej zespołów i rad doradczych oraz opiniodawczych powoływanych przez Starostę ;
   5. prowadzenie rejestrów:
    • uchwał zarządu,
    • decyzji zarządu,
    • okresowych sprawozdań dotyczących pracy Zarządu.
  8. W zakresie Kancelarii Starostwa:
   1. obsługa kancelaryjna Starostwa powiatowego, w tym:
    • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do dekretacji korespondencji od poczty oraz interesantów,
    • rejestrowanie oraz podział zadekretowanej poczty na poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
    • przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji przeznaczonej do wysyłki,
    • rozdysponowywanie korespondencji wychodzącej Starostwa za pośrednictwem poczty, a także indywidualnie pomiędzy interesantów oraz urzędy administracji publicznej;
   2. Obsługa informacyjna Starostwa powiatowego, w tym:
    • obsługa centrali telefonicznej,
    • udzielanie interesantom informacji i pomocy bezpośredniej i telefonicznej.
  9. W zakresie Terenowego Punktu Paszportowego:
   1. prowadzenie spraw paszportowych mieszkańców powiatu otwockiego, zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewodą, w tym:
    • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków paszportowych dla osób ubiegających się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego,
    • wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych,
    • prowadzenie dokumentacji i ewidencji związanej z wydawaniem paszportów i paszportów tymczasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaproszeń dla cudzoziemców.
  10. W zakresie Archiwum Zakładowego:
   1. prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa, w tym:
    • przejmowanie akt przeznaczonych do archiwizacji z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
    • ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do archiwizacji akt,
    • udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych prawem,
    • wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji nie archiwalnej kat. B, której okres przechowywania już minął,
    • wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej kat. A, a następnie przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego;
   2. prowadzenie szkoleń i udzielanie informacji z zakresu stosowania procedur archiwizacji dokumentacji w Starostwie;
   3. współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym prace archiwum zakładowego.
  11. W zakresie informatyzacji:
   1. administrowanie siecią komputerową w Starostwie;
   2. opracowywanie koncepcji informatyzacji Starostwa, organizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i zastosowań informatyki (internet, poczta elektroniczna);
   3. dobór sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa;
   4. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz administrowanie ich składnikami;
   5. sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem oprogramowania i sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydziałów Starostwa;
   6. koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem przestrzeganiem przepisów ustawy o prawie autorskim, w tym kontrola legalności oprogramowania;
   7. przygotowywanie projektów wytycznych, instrukcji i wyjaśnień dla wydziałów w zakresie eksploatowania systemów informatycznych;
   8. wnioskowanie w sprawach usprawnienia organizacji i metod pracy przy urządzeniach informatycznych w poszczególnych wydziałach oraz udział w pracy z tego zakresu;
   9. organizacja zabezpieczenia i ochrony danych przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych;
   10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji programów użytkowych w Starostwie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 12:47:20