Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Magdalena Żurawska

Kontakt: ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock-Świder, wejście D

tel. (22) 600 7 188

email: mzurawska@powiat-otwocki.pl

 1. Wydziałem kieruje Dyrektor.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  1. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki opadami:
   1. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty oraz podejmowanie dalszych działań określonych prawem w tym zakresie;
   2. prowadzenie rejestru i udostępnianie znajdujących się w posiadaniu informacji o środowisku i jego ochronie;
   3. opiniowanie programów i planów związanych z ochroną środowiska;
   4. wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
   5. wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
   6. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku;
   7. wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do przedłożenia przeglądu ekologicznego;
   8. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla podmiotów prowadzących instalację;
   9. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów;
   10. wydawanie decyzji uzgadniających zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi;
   11. nakładanie obowiązków przewidzianych prawem na prowadzących instalację i zarządców obiektów;
   12. przekazywanie określonych informacji i danych w zakresie ochrony środowiska innym jednostkom;
   13. przyjmowanie zgłoszeń  instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
   14. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi;
   15. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
   16. uprawnienie do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska.;
  2. W zakresie Prawa wodnego:
   1. zatwierdzanie, w drodze decyzji, statutów spółek wodnych;
   2. prowadzenie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi;
   3. opiniowanie wniosków spółek wodnych o uzyskanie dotacji z powiatu i prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji aż do jej rozliczenia.
  3. W zakresie łowiectwa:
   1. wydawanie pozwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów;
   2. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
   3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz rozliczanie czynszów dzierżawnych;
   4. wyrażanie zgody w szczególnych przypadkach na przetrzymywanie zwierzyny poza polowaniem i odłowami.
  4. W zakresie leśnictwa:
   1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa lub powierzanie tego nadzoru w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych;
   2. zlecenie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów oraz nadzorowanie wykonania zadań zawartych w tych planach;
   3. wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
   4. wydawanie decyzji w sprawie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
   5. ocena udatności upraw leśnych;
   6. cechowanie drewna,
   7. wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
   8. wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru;
   9. zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa z urzędu lub na wniosek nadleśniczego; wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
  5. W zakresie ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego:
   1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
   2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
   3. prowadzenie rejestru zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
   4. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
   5. współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką;
   6. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;
   7. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej.
  6. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
   1. wyłączenie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze;
   2. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.
  7. W zakresie geologii: 
   1. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m3/rok,
   2. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
   3. przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, 
   4. przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
   5. rozporządzanie informacją geologiczną i udostępnianie informacji geologicznej,
   6. prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego, gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
   7. wykonywanie innych wymaganych ustawowo zadań administracji geologicznej oraz organu koncesyjnego,
   8. przekazywanie materiałów geologicznych pozostałym organom administracji geologicznej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-30 13:30:00