Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Magdalena Żurawska

Kontakt:
ul. Komunardów 10
Wejście D
05-402 Otwock - Świder
 

1.        Wydziałem kieruje Dyrektor.

2.        Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1)      W zakresie ochrony środowiska i gospodarki opadami:

a)      sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty oraz podejmowanie dalszych działań określonych prawem w tym zakresie;

b)      prowadzenie rejestru i udostępnianie znajdujących się w posiadaniu informacji
o środowisku i jego ochronie;

c)      opiniowanie programów i planów związanych z ochroną środowiska;

d)     wydawanie pozwoleń zintegrowanych;

e)      wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

f)       wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku;

g)      wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do przedłożenia przeglądu ekologicznego;

h)      wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla podmiotów prowadzących instalację;

i)        wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów oraz transport odpadów;

j)        wydawanie decyzji uzgadniających zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi;

k)      nakładanie obowiązków przewidzianych prawem na prowadzących instalację
i zarządców obiektów;

l)        przekazywanie określonych informacji i danych w zakresie ochrony środowiska innym jednostkom;

m)    przyjmowanie zgłoszeń  instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;

n)      prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi;

o)      prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;

p)      uprawnienie do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego
w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska;

2)      W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

a)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych i legalizacji urządzeń wodnych w zakresie należącym do właściwości Starosty,

b)      dokonywanie raz na cztery lata przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych,

c)      ograniczanie, cofanie oraz wygaszanie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym przepisami ustawy „Prawo wodne”

d)     dokonywanie podziału kosztów dotyczących utrzymania wód, jeżeli Starosta jest właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego;

e)      zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą;

f)       ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej wody podziemnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody na wniosek i koszt właściciela, gdy Starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z tego ujęcia;

g)      prowadzenie postępowań w sprawie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidacji szkód w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego;

h)      prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów i terminów wykonania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

i)        zatwierdzanie, w drodze decyzji, statutów spółek wodnych;

j)        prowadzenie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi;

k)      opiniowanie wniosków spółek wodnych o uzyskanie  datacji z powiatu i prowadzenie spraw związanych z  udzieleniem dotacji aż do jej rozliczenia;

l)        wydawanie, w drodze decyzji, nakazów związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

m)    ustanawianie w drodze decyzji na wniosek właściwych służb państwowych strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;

n)      ustalanie, w drodze decyzji, linii brzegu cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych.

3)      W zakresie łowiectwa:

a)      wydawanie pozwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów;

b)      wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;

c)      wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz rozliczanie czynszów dzierżawnych;

d)     wyrażanie zgody w szczególnych przypadkach na przetrzymywanie zwierzyny poza polowaniem i odłowami.

4)      W zakresie leśnictwa:

a)      sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa lub powierzanie tego nadzoru w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych;

b)      zlecenie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów oraz nadzorowanie wykonania zadań zawartych w tych planach;

c)      wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

d)     wydawanie decyzji w sprawie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;

e)      ocena udatności upraw leśnych;

f)       cechowanie drewna,

g)      wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;

h)      wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru;

i)        zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa z urzędu lub
na wniosek nadleśniczego;  wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;

5)      W zakresie ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego:

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;

b)      wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;

c)      prowadzenie rejestru zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;

d)     wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

e)      rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;

f)       współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką;

g)      wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;

h)      wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej.

7)      W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

a)      wyłączenie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze;

b)      rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.

8)      W zakresie i kompetencji Geologa Powiatowego:

a)      prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczącymi:

-        złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

-        ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

-        badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

-        odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

-        robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

-        warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

b)      przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi;

c)      udostępnianie informacji geologicznej w zakresie właściwości Starosty;

d)     przekazywanie materiałów geologicznych pozostałym organom administracji geologicznej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6307
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-08 11:23