Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Agnieszka Bąk

Kontakt: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok.107

tel. (22) 600 7 133

email: abak@powiat-otwocki.pl

 1. Wydziałem kieruje dyrektor.
 2. Wydział zajmuje się wykonywaniem  zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, transportu drogowego oraz  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do zadań wydziału należy w szczególności:
  1. W zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu:
   1. prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli;
   2. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;
   3. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tablic tymczasowych;
   4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których uzależnione jest używanie pojazdów;
   5. dokonywanie legalizacji tablic rejestracyjnych;
   6. wydawanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   7. dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych  w dowodzie rejestracyjnym;
   8. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
   9. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu w przypadku przekazania pojazdu, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę;
   10. kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne w zakresie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu, narusza wymagania ochrony  środowiska, uczestniczył w wypadku drogowym w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy;
   11. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej;
   12. zwracanie  zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, (pozwolenia czasowego ) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
   13. przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej o przeprowadzenia badania technicznego zatrzymanego dowodu rejestracyjnego(pozwolenia czasowego);
   14. wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty, kradzieży; zagubienia;
   15. wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego;
   16. wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia;
   17. złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu;
   18. prowadzenie postępowania w sprawie odmowy rejestracji;
   19. prowadzenie księgi druków  ścisłego zarachowania( pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne);
  2. W  zakresie warunków technicznych pojazdów:
   1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
   2. sprawowanie nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów;
   3. wydawanie decyzji o zakazie  prowadzenia przez przedsiębiorcę  stacji kontroli pojazdów;
   4. wydawanie i cofanie  uprawnień do wykonywania badań technicznych.
  3. W  zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
   1. wydawanie  krajowych  praw  jazdy;
   2. generowanie w systemie informatycznym profilu kandydata na kierowcę;
   3. uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wydane uprawnienia do kierowania pojazdami;
   4. uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje;
   5. wydawanie  międzynarodowych praw  jazdy;
   6. dokonywanie wymiany praw jazdy wydanych za granicą;
   7. zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
   8. wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu;
   9. dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego;
   10. wydawanie  wtórnika prawa jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem w przypadku zawiadomienia o utracie  tych dokumentów, zniszczeniu w stopniu powodującym ich nieczytelność a także w przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającego  zmiany danych w nich zawartych;
   11. wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osoby w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji lub na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów;
   12. wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdem w przypadkach  określonych  w art.99 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;
   13. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;
   14. przyjmowanie  zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez  prokuratora lub sąd;
   15. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach określonych  w art. 101 ustawy o kierujących pojazdami i art.5 ust.5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
   16. wydawanie decyzji o  cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w przypadkach przewidzianych  art.140 ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz art. 103 ustawy o kierujących pojazdami;
   17. wydawanie decyzji o  przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały cofnięcie;
   18. wydawanie decyzji o  zwrocie kierowcy prawa jazdy po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie;
   19. wydawanie decyzji o  skierowaniu kierowcy  lub osoby posiadającej pozwolenie do kierowania  tramwajem  na kurs reedukacyjny w zakresie  problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwym, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
   20. wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem;
   21. wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane;
   22. wydawanie zezwoleń na pojazdy przewożące wartości pieniężne.
  4. W zakresie  szkolenia i nadzoru nad  szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania:
   1. prowadzenie rejestru  przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
   2. prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia, określonych w art.29 ustawy o kierujących;
   3. nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców;
   4. wydawanie decyzji o zakazie  prowadzenia  przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
   5. prowadzenie ewidencji instruktorów  nauki jazdy;
   6. wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy;
   7. wydawanie decyzji skreślanie z ewidencji.
  5. W zakresie  transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego:
   1. uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy;
   2. wydawanie ,zmiana lub odmowa wydania lub zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
   3. wydawanie, odmowa wydania, zmiana  oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym,  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
   4. uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym;
   5. wydawanie, zmiana lub zawieszenie na wykonywanie  zawodu przewoźnika drogowego;
   6. uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy;
   7. zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy;
   8. uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym  transporcie drogowym;
   9. uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób;
   10. usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowy;
   11. występowanie z wnioskami do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na rzecz Powiatu;
  6. W zakresie ewidencji:
   1. przekazywanie danych do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego ds. transportu odnośnie pojazdów, kierowców, ilości i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń;
   2. udostępnianie danych zgodnie z art. 80c ustawy  Prawo o ruchu drogowym.
  7. W zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych:
   1. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
   2. wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu;
   3. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
   4. koordynowanie działań pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a organami Powiatu w zakresie  realizacji zadań dotyczących zarządzenia ruchem na drogach powiatowych, przejazdów pojazdów  nienormatywnych oraz wydawania zezwoleń na zawody sportowe ,rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-16 10:00:29