Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Agnieszka Bąk

 

 

1.            Wydziałem kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora.

 

2.            Wydział zajmuje się wykonywaniem  zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, transportu drogowego oraz  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

 

 

1)            W zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu:

 

a)            prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli;

 

b)           prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;

 

c)            prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tablic tymczasowych;

 

d)           wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których uzależnione jest używanie pojazdów;

 

e)           dokonywanie legalizacji tablic rejestracyjnych;

 

f)            wydawanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

g)            dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych  w dowodzie rejestracyjnym;

 

h)           wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;

 

i)             wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu w przypadku przekazania pojazdu, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę;

 

j)             kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne w zakresie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu, narusza wymagania ochrony  środowiska, uczestniczył w wypadku drogowym w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy;

 

k)            wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej;

 

l)             zwracanie  zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, (pozwolenia czasowego ) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;

 

m)          przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej o przeprowadzenia badania technicznego zatrzymanego dowodu rejestracyjnego(pozwolenia czasowego);

 

n)           wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty, kradzieży; zagubienia;

 

o)           wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego;

 

p)           wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia;

 

r)            złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu;

 

s)            prowadzenie postępowania w sprawie odmowy rejestracji;

 

t)            prowadzenie księgi druków  ścisłego zarachowania( pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne);

 

2)            W  zakresie warunków technicznych pojazdów:

 

a)            prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

 

b)           sprawowanie nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów;

 

c)            wydawanie decyzji o zakazie  prowadzenia przez przedsiębiorcę  stacji kontroli pojazdów;

 

d)           wydawanie i cofanie  uprawnień do wykonywania badań technicznych.

 

 

 

3)            W  zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

 

a)            wydawanie  krajowych  praw  jazdy;

 

b)           generowanie w systemie informatycznym profilu kandydata na kierowcę;

 

c)            uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wydane uprawnienia do kierowania pojazdami;

 

d)           uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje;

 

e)           wydawanie  międzynarodowych praw  jazdy;

 

f)            dokonywanie wymiany praw jazdy wydanych za granicą;

 

g)            zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;

 

h)           wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu;

 

i)             dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego;

 

j)             wydawanie  wtórnika prawa jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem w przypadku zawiadomienia o utracie  tych dokumentów, zniszczeniu w stopniu powodującym ich nieczytelność a także w przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającego  zmiany danych w nich zawartych;

 

k)            wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osoby w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji lub na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów;

 

l)             wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdem w przypadkach  określonych  w art.99 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;

 

m)          przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;

 

n)           przyjmowanie  zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez  prokuratora lub sąd;

 

o)           wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach określonych  w art. 101 ustawy o kierujących pojazdami i art.5 ust.5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

 

p)           wydawanie decyzji o  cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w przypadkach przewidzianych  art.140 ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz art. 103 ustawy o kierujących pojazdami;

 

r)            wydawanie decyzji o  przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały cofnięcie;

 

s)            wydawanie decyzji o  zwrocie kierowcy prawa jazdy po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie;

 

t)            wydawanie decyzji o  skierowaniu kierowcy  lub osoby posiadającej pozwolenie do kierowania  tramwajem  na kurs reedukacyjny w zakresie  problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwym, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 

u)           wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem;

 

v)            wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane;

 

w)          wydawanie zezwoleń na pojazdy przewożące wartości pieniężne.

 

 

 

4)            W zakresie  szkolenia i nadzoru nad  szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania:

 

a)            prowadzenie rejestru  przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

 

b)           prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia, określonych w art.29 ustawy o kierujących;

 

c)            nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców;

 

d)           wydawanie decyzji o zakazie  prowadzenia  przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

 

e)           prowadzenie ewidencji instruktorów  nauki jazdy;

 

f)            wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy;

 

g)            wydawanie decyzji skreślanie z ewidencji.

 

5)            W zakresie  transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego:

 

a)            uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy;

 

b)           wydawanie ,zmiana lub odmowa wydania lub zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

 

c)            wydawanie, odmowa wydania, zmiana  oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym,  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

 

d)           uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym;

 

e)           wydawanie, zmiana lub zawieszenie na wykonywanie  zawodu przewoźnika drogowego;

 

f)            uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy;

 

g)            zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy;

 

h)           uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym  transporcie drogowym;

 

i)             uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób;

 

j)             usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowy;

 

k)            występowanie z wnioskami do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na rzecz Powiatu;

 

 

 

6)            W zakresie ewidencji:

 

a)            przekazywanie danych do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego ds. transportu odnośnie pojazdów, kierowców, ilości i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń;

 

b)           udostępnianie danych zgodnie z art. 80c ustawy  Prawo o ruchu drogowym.

 

7)            W zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych:

 

a)            wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

 

b)           wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu;

 

c)            zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

 

d)           koordynowanie działań pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a organami Powiatu w zakresie  realizacji zadań dotyczących zarządzenia ruchem na drogach powiatowych, przejazdów pojazdów  nienormatywnych oraz wydawania zezwoleń na zawody sportowe ,rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7876
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-20 11:56