Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Monika Pokrywczyńska

Kontakt: ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock-Świder, wejście D

Tel. (22) 600 7 184

email: mpokrywczynska@powiat-otwocki.pl

 1. Wydziałem kieruje dyrektor.
 2. Do zadań wydziału należy w szczególności:
  1. W zakresie regulacji spraw własnościowych:
   1. regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
   2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Otwockiego;
   3. sporządzanie i składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów w księgach istniejących;
   4. sporządzanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości z mocy prawa;
   5. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
   6. tworzenie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazów obszarów gospodarstw przez nich posiadanych z wielkością przysługujących im udziałów we wspólnocie;
   7. wydawanie zezwoleń na wykreślenie bezprzedmiotowych wypisów w księgach wieczystych.
  2. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
   1. gospodarowanie mieniem znajdującym się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, w tym:
    • ewidencjonowanie nieruchomości,
    • zapewnianie wyceny nieruchomości,
    • sporządzanie planów wykorzystania zasobów,
    • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
    • sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,
   2. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie na okres powyżej lat 3 lub obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także w sprawie wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
   3. przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty oraz uchwał zarządu w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz czynszu najmu lokali administrowanych przez Skarb Państwa oraz powiat;
   4. wnioskowanie do wojewody o wydanie zarządzeń w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawania nieruchomości w najem, dzierżawę oraz użyczenie na okres powyżej lat 3 nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;
   5. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddawanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
   6. organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, najem oraz dzierżawę nieruchomości;
   7. zabezpieczanie obsługi administracyjnej komisji ds. przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
   8. przygotowywanie procedur sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
   9. aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu;
   10. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności;
   11. przygotowywanie wniosków do wojewody o udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, a także bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
   12. wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
   13. przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
   14. wydawanie zgody właścicielskiej na dokonywanie wycinki drzew z nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;
   15. sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek leśny i rolny gruntów należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;
   16. naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;
   17. przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwoleń na wybudowanie urządzeń i instalacji przesyłowych;
   18. przygotowywanie projektów zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej;
   19. prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczania i ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu działek siedliskowych oraz będących w dożywotnim użytkowaniu;
   20. ustalanie wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
   21. ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę lub na poszerzenie istniejących dróg publicznych na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
   22. ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
   23. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
   24. bieżąca współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi obsługującymi Wydział w zakresie wyceny nieruchomości.
  3. W zakresie obsługi wydziału:
   1. rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z wydziału;
   2. wysyłanie korespondencji;
   3. przygotowywanie umów na wykonywanie zadań realizowanych przez wydział;
   4. opisywanie faktur wystawianych za prace i zlecenia należące do kompetencji wydziału;
   5. opisywanie faktur dotyczących regulowania płatności za media w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
   6. sporządzanie dyspozycji merytorycznych stanowiących podstawę do dokonywania płatności związanych z realizacją zadań w wydziale;
   7. sporządzanie rejestrów i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez wydział.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11845
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-16 10:03:39