Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor: Monika Pokrywczyńska

ul. Komunardów 10
Wejście D
05 - 402 Otwock - Świder

1.        Wydziałem kieruje dyrektor.

 

2.        Do zadań wydziału należy w szczególności:

1)      W zakresie regulacji spraw własnościowych:

a)         regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

b)        regulowanie  stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Otwockiego;

c)         sporządzanie i składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów w księgach istniejących;

d)        sporządzanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości z mocy prawa;

e)         ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

f)         tworzenie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazów obszarów gospodarstw przez nich posiadanych z wielkością przysługujących  im udziałów we wspólnocie;

g)        wydawanie zezwoleń na wykreślenie bezprzedmiotowych wypisów w księgach wieczystych.

 

2)      W zakresie gospodarki nieruchomościami:

a)      gospodarowanie mieniem znajdującym się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, w tym:

- ewidencjonowanie nieruchomości,

- zapewnianie wyceny nieruchomości,

- sporządzanie planów wykorzystania zasobów,

- współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,

b)      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie na okres powyżej lat 3 lub obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także w sprawie wysokości bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;

c)      przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty oraz uchwał zarządu w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz czynszu najmu lokali administrowanych przez Skarb Państwa oraz powiat;

d)     wnioskowanie do wojewody o wydanie zarządzeń  w sprawach nabywania nieruchomości na własność, sprzedaży, darowizny i zamiany nieruchomości, oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oddawania nieruchomości w najem, dzierżawę oraz użyczenie na okres powyżej lat 3 nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;

e)      sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddawanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;

f)       organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, najem oraz dzierżawę nieruchomości;

g)       zabezpieczanie obsługi administracyjnej komisji ds. przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;

h)      przygotowywanie procedur sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;

i)        aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu;

j)        przekształcanie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu w prawo własności;

k)      przygotowywanie wniosków do wojewody o udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, a także bonifikat przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;

l)        wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;

m)    przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;

n)      wydawanie zgody właścicielskiej na dokonywanie wycinki drzew z nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

o)      sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek leśny i rolny gruntów należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

p)      naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;

q)      przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwoleń na wybudowanie urządzeń i instalacji przesyłowych;

r)       przygotowywanie projektów zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej;

s)       prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczania i ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, zwrotu działek siedliskowych oraz będących w dożywotnim użytkowaniu;

t)       ustalanie wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;

u)      ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę lub na poszerzenie istniejących dróg publicznych na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;

v)      ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

w)    opiniowanie projektów podziałów nieruchomości dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

x)      bieżąca współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi obsługującymi Wydział w zakresie wyceny nieruchomości.

3)      W zakresie obsługi wydziału:

a)    rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z wydziału;

b)   wysyłanie korespondencji;

c)    przygotowywanie umów na wykonywanie zadań realizowanych przez wydział;

d)   opisywanie faktur wystawianych za prace i zlecenia należące do kompetencji wydziału;

e)    opisywanie faktur dotyczących regulowania płatności za media w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

f)    sporządzanie dyspozycji merytorycznych stanowiących podstawę do dokonywania płatności związanych z realizacją zadań w wydziale;

g)   sporządzanie rejestrów i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez wydział.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-08 11:19