Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Główny Księgowy: Małgorzata Komosa

Kontakt: ul. Górna 13, 05-400 Otwock,pok.310

tel. (22) 600 7 142

email: mkomosa@powiat-otwocki.pl

Wydziałem kieruje Główny Księgowy.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie planowania i realizacji budżetu:
  1. opracowywanie projektów budżetu dochodów i wydatków powiatu;
  2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych;
  3. opracowywanie planów finansowych inwestycji i finansowych jednostek organizacyjnych powiatowej administracji zespolonej;
  4. opracowywanie obowiązujących sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
  5. opracowywanie materiałów (sprawozdań, analiz, itp.) dotyczących wykonywania budżetu powiatu – dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty.
 2. W zakresie gospodarki finansowej i księgowej:
  1. obsługa finansowo – księgowa zadań budżetowych powiatu i dotacji z budżetu państwa;
  2. koordynowanie planowania i kreowania polityki finansowej powiatu;
  3. wykonywanie funkcji głównego dysponenta środków budżetu powiatu,
  4. prowadzenie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości;
  5. windykacja należności Powiatu i Skarbu Państwa;
  6. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników zalegających w spłacie należności;
  7. obsługa finansowo – księgowa Starostwa;
  8. weryfikacja faktur i rachunków obciążających budżet powiatu;
  9. prowadzenie spraw kasowych Starostwa;
  10. przygotowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji,  nadzór nad jej przeprowadzaniem   oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
  11. nadzór nad realizacją w Starostwie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
  12. wykonywanie zadań i obowiązków powiatu określonych przepisami podatkowymi;
  13. ustanawianie zastawów rejestrowych w celu zabezpieczenia wierzytelności powiatu;
  14. prowadzenie spraw związanych z obsługą,  zaciąganiem pożyczek i kredytów  emisją obligacji oraz spraw udzielonych przez Powiat poręczeń;
  15. współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie przekazywanych dochodów dla Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
  16. prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  17. prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, ewidencja i rozliczanie z urzędem skarbowym;
  18. sporządzanie sprawozdań finansowych i  budżetowych z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej
  19. dokonywanie wstępnej kontroli sprawozdań finansowych jednostek; organizacyjnych powiatu pod względem rachunkowym i zgodności z planem finansowym.
 3. W zakresie kontroli wykonywania budżetu:
  1. współpraca z samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli w zakresie przeprowadzania kontroli finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
  2. współpraca z samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli w zakresie sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej w Starostwie;
  3. kontrola przekazywania i wykorzystania środków budżetowych powiatu;
  4. współdziałanie z Izbą Skarbową, Urzędem i innymi organami kontroli finansowej.
 4. Udzielanie ulg w spłacie należności niepodatkowych Powiatu i Skarbu Państwa w imieniu Starosty. 
 5. W zakresie spraw płacowych:
  1. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych dla pracowników Starostwa i  dokonywanie wszystkich rozliczeń związanych z potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi na listach płac oraz dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe wskazane przez pracowników,
  2. sporządzanie list płac diet dla Radnych Powiatu i przekazywanie ich na rachunki bankowe wskazane przez radnych,
  3. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zawartych umów cywilno-prawnych (w tym rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym);
  4. prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA) oraz odprowadzanie należnych składek,
  5. prowadzenie dokumentacji i naliczanie zgodnie z przepisami ZUS zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz innych świadczeń wypłacanych ze środków ZUS,
  6. przekaz elektroniczny deklaracji  rozliczeniowych do ZUS,
  7. terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym należności podatkowych i całości spraw związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym wystawianie rocznych  rozliczeń podatkowych PIT-11),
  8. prowadzenie miesięcznych kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  9. przygotowanie i przekazanie  dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych  danych o wynagrodzeniu pracowników Starostwa, niezbędnych do sporządzenia sprawozdań dla potrzeb GUS,
  10. wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu na żądanie osoby zainteresowanej,
  11. prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa,
  12. sporządzanie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników Starostwa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8859
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 08:22:00