Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego: Małgorzata Komosa


ul. Górna 13
05-400 Otwock
 

1.        Wydziałem kieruje Główny Księgowy Starostwa Powiatowego.

2.        Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) W zakresie planowania i realizacji budżetu:

a)      opracowywanie projektów budżetu dochodów i wydatków powiatu;

b)      inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych;

c)      opracowywanie planów finansowych inwestycji i finansowych jednostek organizacyjnych powiatowej administracji zespolonej;

d)     opracowywanie obowiązujących sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;

e)      opracowywanie materiałów (sprawozdań, analiz, itp.) dotyczących wykonywania budżetu powiatu – dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty.

 

2) W zakresie gospodarki finansowej i księgowej:

a)      obsługa finansowo – księgowa zadań budżetowych powiatu i dotacji
 z budżetu państwa;

b)      koordynowanie planowania i kreowania polityki finansowej powiatu;

c)      wykonywanie funkcji głównego dysponenta środków budżetu powiatu,

d)     prowadzenie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości;

e)      windykacja należności Powiatu i Skarbu Państwa;

f)       prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników zalegających w spłacie należności;

g)      obsługa finansowo – księgowa Starostwa;

h)      weryfikacja faktur i rachunków obciążających budżet powiatu;

i)        prowadzenie spraw kasowych Starostwa;

j)        przygotowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji,  nadzór nad jej przeprowadzaniem   oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;

k)      nadzór nad realizacją w Starostwie przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych;

l)        wykonywanie zadań i obowiązków powiatu określonych przepisami podatkowymi;

m)    ustanawianie zastawów rejestrowych w celu zabezpieczenia wierzytelności powiatu;

n)      prowadzenie spraw związanych z obsługą,  zaciąganiem pożyczek i kredytów  emisją obligacji oraz spraw udzielonych przez Powiat poręczeń;

o)      współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie przekazywanych dochodów dla Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;

p)      prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

q)      prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług, ewidencja i rozliczanie z urzędem skarbowym;

r)       sporządzanie sprawozdań finansowych i  budżetowych z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej

s)       dokonywanie wstępnej kontroli sprawozdań finansowych jednostek; organizacyjnych powiatu pod względem rachunkowym i zgodności z planem finansowym.

 

3) W zakresie kontroli wykonywania budżetu:

a)      współpraca z samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli w zakresie przeprowadzania kontroli finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

b)       współpraca z samodzielnym stanowiskiem do spraw kontroli w zakresie sprawowania wewnętrznej kontroli finansowej w Starostwie;

c)      kontrola przekazywania i wykorzystania środków budżetowych powiatu;

d)     współdziałanie z Izbą Skarbową, Urzędem i innymi organami kontroli finansowej.

 

4)      Udzielanie ulg w spłacie należności niepodatkowych Powiatu i Skarbu Państwa w imieniu Starosty. 

 

5)    W zakresie spraw płacowych:

a)      prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych dla pracowników Starostwa i  dokonywanie wszystkich rozliczeń związanych z potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi na listach płac oraz dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe wskazane przez pracowników,

b)      sporządzanie list płac diet dla Radnych Powiatu i przekazywanie ich na rachunki bankowe wskazane przez radnych,

c)      prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zawartych umów cywilno-prawnych (w tym rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym);

d)     prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

(sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA) oraz odprowadzanie należnych składek,

e)      prowadzenie dokumentacji i naliczanie zgodnie z przepisami ZUS zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz innych świadczeń wypłacanych ze środków ZUS,

f)       przekaz elektroniczny deklaracji  rozliczeniowych do ZUS,

g)      terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym należności podatkowych i całości spraw związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym wystawianie rocznych  rozliczeń podatkowych PIT-11),

h)      prowadzenie miesięcznych kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

i)        przygotowanie i przekazanie  dla Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych  danych o wynagrodzeniu pracowników Starostwa, niezbędnych do sporządzenia sprawozdań dla potrzeb GUS,

j)        wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu na żądanie osoby zainteresowanej,

k)      prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa,

l)        sporządzanie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników Starostwa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4247
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-08 11:16