Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Sekretarz: Andrzej Solecki

Kontakt:
ul. Górna 13
05-400 Otwock
pok. nr 208

tel. (22) 778-1-317
e-mail: sekretarz@powiat-otwocki.pl

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywanych zadańw Starostwie;
 2. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych;
 3. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu;
 4. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków przez Dyrektorów, Kierowników samodzielnych biur i innych pracowników zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze;
 5. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd;
 6. sprawowanie nadzoru nad pracami podległych komórek;
 7. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych w drodze porozumień gminom i innym jednostkom;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
 9. wydawanie na podstawie upoważnień Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego wykazu akt, jak również kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy;
 11. nadzorowanie przestrzegania systemu kontroli zarządczej w Starostwie;
 12. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowań skargowych;
 13. prowadzenie nadzoru nad dostępem do informacji publicznej, w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach;
 14. nadzorowanie bezpośrednio pracy:
 • Biura Rady Powiatu,
 • Wydziału Organizacyjnego, poza sprawami kadrowymi,
  15. wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w Starostwie;
 • 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę .
do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044