Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Starosta: Krzysztof Szczegielniak

Kontakt: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 211

tel. +48 (22) 778-1-301
e-mail: starosta@powiat-otwocki.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. 9.00-11.00 oraz w godz. 15.00-17.00 (zapisy w sekretariacie).

Do kompetencji Starosty należy:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych jako organu pierwszej instancji w indywidualnych sprawach należnych do kompetencji Starosty oraz upoważnianie Wicestarosty, urzędujących członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania decyzji w jego imieniu;
 2. zawieranie porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu administracji publicznej z:
  • Wojewodą
  • jednostkami samorządu terytorialnego;
  • partnerem prywatnym w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 3. realizowanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających z ustawyo powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak również kierowanie i koordynowanie przygotowaniami i realizacją zadań obronnych i zarządzaniem kryzysowym;
 4. powoływanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kierowanie jego pracą;
 5. wydawanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
 6. powoływanie Powiatowej Rady Rynku;
 7. przewodniczenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w myśl ustawy o samorządzie powiatowym;
 8. wykonywanie funkcji organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy geodety powiatowego;
 9. wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy, określonych w kodeksie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie o pracownikach administracji rządowej w stosunku do pracowników Starostwa oraz zwierzchnika wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb inspekcji i straży;
 10. ustalanie polityki kadrowej i płacowej;
 11. ustalanie „Regulaminu Pracy Starostwa” oraz wydawanie zarządzeń, instrukcjii wytycznych w sprawach należących do jego właściwości;
 12. sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu;
 13. sprawowanie nadzoru nad procesem przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych w Starostwie;
 14. przedkładanie projektów uchwał zarządowi i w imieniu zarządu radzie;
 15. sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
 16. udzielanie odpowiedzi na interwencje podejmowane przez parlamentarzystów;
 17. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
 18. występowanie z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak;
 19. przyjmowanie mieszkańców powiatu w sprawach skarg i wniosków;
 20. podejmowanie innych działań zastrzeżonych aktami prawnymi do kompetencji Starosty.

Starosta wydaje zarządzenia:

 1. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Starostę obowiązków służbowych w siedzibie Starostwa, Starosta jest zastępowany przez Wicestarostę. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.
 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Wicestarostę, Członka Zarządu obowiązków służbowych w siedzibie Starostwa, Wicestarosta, Członek jest zastępowany odpowiednio przez Członka Zarządu, Wicestarostę.

Starosta bezpośrednio nadzoruje wykonanie zadań przez:

 1. Powiatowe Zespolone Służby, Inspekcje i Straże;
 2. Zarząd Dróg Powiatowych;
 3. Wydział Ochrony Środowiska, Geologa Powiatowego;
 4. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych w zakresie spraw kadrowych oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Audyty Wewnętrznego;
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli;
 7. Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
 8. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 9. Administratora BezpieczeństwaInformacji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4618
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-12 17:19:29