Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Komunardów 10
Wejście B
05 - 400 Otwock
tel./22/779-24-33
     /22/719-48-10 (12)

mail: pcpr@pcprotwock.pl

www: http://www.pcprotwock.pl/


Godziny pracy:
poniedziałki: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

dyrektor - mgr Małgorzata Woźnicka

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki: 15.00 - 17.00

zapisy w sekretariacie osobiście
bądź pod numerem telefonu 719 48 10 (12)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jest jednostką organizacyjną powiatu otwockiego.

Centrum działa na podstawie:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142 z 2002r., poz. 1592/,
- ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm),
- uchwały nr 20/V/99 z dnia 2 marca 1999r. Rady Powiatu Otwockiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum określają przepisy:
- ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy /tekst jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94/,
- ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm/,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 77, poz. 482 z późn. zm./.
Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest w formie jednostki budżetowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz.1014/ oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES DZIAŁANIA

1. Centrum realizuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy rodzinie ze szczególnymi potrzebami i w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy społecznej.
2. Centrum prowadzi analizę sytuacji materialnej i społecznej rodzin w powiecie otwockim oraz wykonuje zadania w zakresie wspierania i promocji rodziny.
3. Centrum wykonuje swoje zadania w ramach działań własnych oraz poprzez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a szczególnie domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze.
4. Centrum współpracuje z innymi powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność statutową w zakresie promocji i pomocy rodzinie oraz pomocy społecznej.
5. Centrum realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw a w szczególności:
- ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm./,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./,
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Nr 11 poz. 535 z późn. zm./,
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /tekst jedn. Dz.U. Nr 142 z 1997r., poz. 950 z późn. zm./,
- uchwał Rady Powiatu Otwockiego.
6. Centrum współpracuje z Komisją do Spraw Rodziny Rady Powiatu Otwockiego oraz z innymi Komisjami szczególnie w zakresie przygotowania i opracowania oraz realizacji polityki społecznej i prorodzinnej samorządu powiatowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Centrum kieruje Dyrektor, który organizuje jego pracę i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.
3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum kieruje Zastępca Dyrektora.
4. Dyrektor zaznajamia nowoprzyjętego pracownika z regulaminem organizacyjnym, regulaminem pracy i indywidualnym zakresem obowiązków oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Centrum.
5. Dyrektor sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez pracowników Centrum oraz przestrzegania przez nich określonych przepisami zasad organizacji pracy.
6. Obsługę administracyjną Centrum wykonuje Starostwo Powiatowe w Otwocku.
7. W Centrum obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt zatwierdzony przez Dyrektora.
8. Ramowy podział akt dla poszczególnych stanowisk ustalają pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Stanowisko do spraw rodziny i pomocy środowiskowej /RPŚ/.
2. Stanowisko do spraw domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych /DPS/.
3. Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych /ON/.
4. Stanowisko do spraw obsługi finansowo - księgowej /FK/.
5. Zespół do spraw poradnictwa rodzinnego /ZPR/.
6. Sekretariat.

Zastępca Dyrektora sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
1. Stanowisko do spraw rodziny i pomocy środowiskowej /RPŚ/.
2. Stanowisko do spraw domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych /DPS/.
3. Zespół do spraw poradnictwa rodzinnego /ZPR/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zadania Zespołu:

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
3. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Udzielanie informacji na temat orzekania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opisy stanowisk pracy

Stanowisko do spraw rodziny i pomocy środowiskowej wykonuje następujące zadania powiatu:

1. Udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań.
2. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
3. Zapewnienie opieki wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, a w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponagminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.
5. Przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, rodziny zastępcze.
6. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej i placówek opiekuńczo - wychowawczych, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
8. Ustalanie odpłatności od rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
9.Tworzenie i wspieranie pogotowia rodzinnego.
10. Szkolenia i pomoc psychoprofilaktyczna dla rodzin zastępczych.
11. Przygotowanie kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
12. Utworzenie banku danych o rodzinach zainteresowanych współpracą w ramach rodzinnej opieki zastępczej.
13. Organizowanie spotkań rodzin zastępczych mających na celu wzajemną współpracę, integrację i wymianę doświadczeń.
14. Utworzenie i koordynowanie form wsparcia dla rodzin zastępczych - w tym grupy wsparcia.
15. Opracowywanie i koordynowanie indywidualnych planów usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
16. Dążenie do osiągnięcia odpowiednich standardów opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
17. Opracowywanie raportu o stanie i ofercie placówek opiekuńczo - wychowawczych powiatu.
18. Organizowanie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych z zakresy psychologii dziecka odrzuconego.
19. Rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie rodzin "zagrożonych wykluczeniem" i konstruowanie oferty dla rodzin ze strony placówek.
20. Współpraca placówek opiekuńczo - wychowawczych z lokalnym systemem pomocy społecznej.
21. Ustalenie odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
22. Działanie zmierzające do uzyskania awansu zawodowego wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
23. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
24. Udzielanie pomocy uchodźcom.


Stanowisko do spraw domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych wykonuje następujące zadania powiatu:

1. Zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.
2. Kierowanie osób na ich wniosek do domów pomocy społecznej.
3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym a w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
4.Udzielanie pomocy o usamodzielnieniu osobie opuszczającej dom pomocy społecznej.
5. Organizowanie mieszkań chronionych.
6. Opracowywanie i wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień w domach na terenie powiatu.
7. Opracowywanie raportu o stanie i ofercie domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu.
8. Wypracowywanie form i procedur współpracy z domami pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów.
9. Koordynacja oferty rehabilitacyjno - terapeutycznej domów pomocy społecznej.
10. Organizowanie szkoleń dla personelu domów pomocy społecznej z zakresu rozumienia potrzeb psychicznych ludzi starych.
11. Koordynowanie opracowywania indywidualnych planów wspierania mieszkańca domu pomocy społecznej.Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych wykonuje następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

1. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i nadzorowanie ich działalności oraz stwarzanie możliwości uczestnictwa w nich osób niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie osobom fizycznym kosztów likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i komunikowaniu się utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
4. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa.
5. Sporządzanie wniosków do planów finansowych PFRON.
6. Współpraca z urzędami gmin w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych.
7. Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.


Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych wykonuje następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

1. Przygotowanie oraz realizacja umów na udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
2. Rozpoznawanie wniosków osób niepełnosprawnych o umorzenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej po spełnieniu warunków ustawowych.
3. Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej.
4. Tworzenie lub likwidowanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowo - rehabilitacyjnych lub zlecenie zadań określonych dla tych ośrodków innym podmiotom.
5. Przygotowanie i realizacja umów z pracodawcami w sprawie zwrotu kosztów przez nich poniesionych w związku z organizacją stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy do tego celu.
6. Przygotowanie i realizacja umów z pracodawcami w sprawie zwrotu kosztów przez nich poniesionych na wynagrodzenie osób niepełnosprawnych wraz ze składką ZUS.
7. Przygotowywanie i realizacja umów z pracodawcami zatrudniającymi do 24 pracowników w sprawie zwrotu kosztów przez nich poniesionych na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych wraz ze składką ZUS.
8. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców dla osób niepełnosprawnych.Stanowisko do spraw poradnictwa rodzinnego wykonuje następujące zadania powiatu:

1. Wspieranie rodziny we wszystkich działaniach skierowanych na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój
2. Pomoc rodzinom w definiowaniu problemów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
3. Podnoszenie wagi problemów i trudności związanych z wychowywaniem dzieci.
4. Wzmacnianie rodziny.
5. Pomoc w jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu form wsparcia.
6. Poprawa jakości stosunków między członkami rodziny.
7. Poprawa komunikacji w rodzinie.
8. Określenie sfer konfliktowych rodziny, małżeństwa.
9. Tworzenie wspólnoty rodzinnej.
10. Poprawa jakości ról małżeńskich i rodzicielskich.
11. Analiza więzi funkcjonujących w rodzinie.
12. Poradnictwo wczesnomałżeńskie – przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
13. Dostarczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
14. Usuwanie przeszkód w prawidłowym przebiegu procesu wychowawczego dziecka we własnej rodzinie.
15. Odbudowywanie więzi rodzinnych.
16. Analiza celów i dążeń rodzinnych.
17. Wprowadzenie zmian w relacjach z samym sobą.
18. Zwiększanie świadomości.
19. Prowadzenie indywidualnych przypadków z poszanowaniem zasad szacunku i dyskrecji oraz tajemnicy zawodowej.
20. Organizowanie i udostępnianie “bazy danych”, gdzie szukać pomocy, jak dochodzić swoich praw i uprawnień.Stanowisko do spraw edukacji pro rodzinnej i wczesnej profilaktyki wykonuje następujące zadania powiatu:

1. Psychoprofilaktyka w zakresie uzależnień i patologii:
 uzależnienia (nikotynizm, lekomania, hazard, pracoholizm itd.) – programy profilaktyczne we wszystkich szkołach,
 przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna),
 profilaktyka w zakresie AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową,
 korzystanie ze specjalistycznej pomocy doradców (prawnik, seksuolog, psycholog, lekarz, psychiatra itp.),
 tematyka działalności gangów i sekt,
 problematyka prostytucji – zwłaszcza nieletnich
2. Pomoc w poszukiwaniu grup wsparcia oraz organizowanie takiej formy pomocy na terenie powiatu.
3. Praca z rodzinami w celu uniknięcia rozłąki z dzieckiem lub praca ukierunkowana na jak najszybszy powrót dziecka do domu.
4. Organizowanie pomocy dla kobiet z małymi dziećmi poprzez promocję naturalnego karmienia.
5. Organizowanie grup wsparcia dla:
 rodzin wielodzietnych,
 rodzin wielopokoleniowych,
 rodzin z osobami umierającymi.
1. Praca z osobami starszymi, współpraca z domami pomocy społecznej.
2. Udzielanie porad z zakresu kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego, kodeksu prawa administracyjnego i postępowania karnego.
3. Współpraca z pracownikami socjalnymi, konsultacje w trudnych przypadkach indywidualnych i rodzinnych.
4. Udostępnianie materiałów warsztatowych i pomocy dydaktycznych dla środowisk dotkniętych chorobą psychiczną.
5. Organizowanie i prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.


Stanowisko do spraw poradnictwa specjalistycznego wykonuje następujące zadania powiatu:

1. Wielokierunkowa działalność w zakresie pomocy rodzinie objętej kryzysem.
2. Koordynacja działań pomiędzy służbami pomocy społecznej i organizacjami społecznymi, fundacjami działającymi na terenie powiatu.
3. Propagowanie grup wsparcia przeciwdziałających przemocy w rodzinie.
4. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
5. Interdyscyplinarne szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla przedstawicieli różnych służb społecznych.
6. Budowanie lokalnych koalicji dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych służb.
8. Diagnozowanie i monitorowanie przemocy domowej w środowiskach lokalnych.
9. Stworzenie w każdej gminie stałego zespołu zajmującego się problematyką przemocy.
10. Prowadzenie kampanii medialnych, szkoleń, wydawanie ulotek i informatorów dotyczących przemocy.
11. Realizowanie programów przygotowujących dzieci i młodzież do życia bez stosowania przemocy.
12. Opracowywanie reguł postępowania z osobami doznającymi przemocy domowej w placówkach lecznictwa odwykowego.
13. Przygotowanie oferty terapeutycznej dla sprawców przemocy.
14. Zorganizowanie form wymiany informacji o wszystkich rozwiązaniach służących ofiarom przemocy.
15. Prowadzenie edukacji publicznej.Do zadań księgowości należy:

1. Opracowywanie projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz nadzór nad jego realizacją.
2. Obsługa finansowo – księgowa rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, uchodźców, repatriantów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz powiatowych jednostek pomocy społecznej, tj.:
a) Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1,
b) Dom dla Dzieci w Otwocku ul. Cieszyńska 9
c) Dom dla Dzieci w Otwocku ul. Prądzyńskiego 1,
d) Dom dla Dzieci w Otwocku ul. Myśliwska 2,
e) Ogniska Wychowawczego “Świder” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47,
f) Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 15/17,
g) Domu Pomocy Społecznej “Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 6.
3. Realizacja dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w/w jednostek.
4. Analiza wykonania planu finansowego oraz wnioskowanie do Zarządu wprowadzania zmian w planie finansowym celem racjonalnego dysponowania środkami finansowymi.
5. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
a) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków,
b) prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie inwestycji realizowanych przez poszczególne jednostki,
c) prowadzenie dokumentacji finansowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w tym:
- naliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie list płac, prowadzenie wymaganej dokumentacji do zasiłków rodzinnych i chorobowych,
- prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków i kosztów poszczególnych jednostek wymienionych w pkt 2,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ewidencjonowanie środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów,
6. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i poszczególnych jednostek pomocy społecznej,
a) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
b) obsługa kasowa i księgowa.
7. Opracowywanie sprawozdań w wykonania planów finansowych.
8. Przygotowywanie zasad oraz przeprowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
9. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
10. Współpraca z dyrektorami jednostek pomocy społecznej wymienionych w pkt 2.


Do zadań Dyrektora należy:

1. Koordynacja przygotowania i aktualizacji raportu o stanie rodziny w powiecie otwockim.
2. Opracowywanie i nadzór nad realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Okresowa analiza i ocena zjawisk społecznych na terenie powiatu na podstawie informacji z poszczególnych stanowisk pracy.
4. Zlecanie w drodze umowy organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu i innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym i prawnym zadań powiatu z zakresu pomocy rodzinie i pomocy społecznej.
5. Sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji zadań.
6. Planowanie zapotrzebowania na środki budżetowe niezbędne do należytego wykonania zadań.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69422
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-20 10:10