Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 3500 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu istnieje ponad 200 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane/indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

koordynator ds. dostępności w Powiecie Otwockim:

Pani Małgorzata Woźnicka

mail: m.woznicka@pcprotwock.pl

tek. 22 719 48 10

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Chlebowski, bip@powiat-otwocki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 600-7-115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Górnej 13 bez utrudnień dla osób poruszających się na wózkach oraz z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nawierzchnia dojścia do głównego wejścia budynku jest asfaltowa oraz z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Do wydziałów znajdujących się na 1 i 2 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.
 • Dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy ul. Górna 11, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Starostwa.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, wejście A:

 • Do części A budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10 z podjazdem dla wózków oraz schodami.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Do wydziałów znajdujących się na 1 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.
 • Na parkingu znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, wejście D:

 • Do części D budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do wejścia prowadzą schody wykonane z kratownicy na których znajduje się ażurowa guma antypoślizgowa.
 • Wydziały w części D budynku znajdują się na pierwszym piętrze budynku na które prowadzą schody.
 • Nawierzchnia dojścia do części D budynku wykonana jest z betonu.
 • Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku w części A.
 • Na parkingu przy części D budynku nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Terenowy Punkt Paszportowy, Otwock ul. Komunardów 10, wejście C:

 • Do części C budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Pomieszczenia obsługi petentów TPP znajdują się na parterze.
 • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków o łagodnym nachyleniu.
 • Drzwi do budynku mają szerokość 100 cm.
 • Nawierzchnia dojścia do części C budynku wykonana jest z betonu.
 • W części C brak toalety.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na parkingu przy części C budynku nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Mieszka I 13/15 (budynek należy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Otwocku):

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Mieszka I 13/15.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • PCZK usytuowane jest na drugim piętrze budynku do którego prowadzą schody.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w przy stanowisku dyżurnego na parterze budynku.
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja dla osób niedosłyszących, głuchoniemych

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Otwocku mogą skorzystać z pomocy wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21297
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-19 10:25:03