Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Kierownik: Krzysztof Smolak

Kontakt: ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock-Świder

tel. (22) 710-90-90,91

email: pczk@powiat-otwocki.pl

 1. Biurem kieruje Kierownik.
 2. Do zadań Biura w sprawach zarządzania kryzysowego, w tym realizowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw wynikających z wykonywanych przez starostę zadań w zakresie jego ustawowych kompetencji dotyczących ochrony ludności, jej mienia jak również środowiska naturalnego przed skutkami katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej;
  2. opracowywanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie opracowywania załączników funkcjonalnych przez podmioty przewidziane do udziału w działaniach kryzysowych;
  3. opracowywanie i aktualizowanie regulaminu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  4. opracowywanie dokumentacji roboczej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  5. organizowanie posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  6. opracowywanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
  7. przedstawianie staroście propozycji dotyczących wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt i materiały, jak również w indywidualne środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami;
  8. monitorowanie i analiza występujących na terenie powiatu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz przedstawianie wniosków staroście;
  9. opracowywanie projektów zarządzeń starosty dotyczących zagrożeń, w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia przeciwpowodziowego, alarmu powodziowego i ewakuacji;
  10. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  11. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  12. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  13. współdziałanie z instytucjami i podmiotami realizującymi stały monitoring środowiska;
  14. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze;
  15. dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  16. realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  17. przyjmowanie zgłoszeń o sytuacjach kryzysowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeniach lub nagłych wypadkach;
  18. kierowanie i koordynowanie procesów przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego;
  19. pozyskiwanie, opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu;
  20. utrzymywanie w ciągłej gotowości systemu alarmowego i urządzeń łączności w systemie ostrzegania i alarmowania ludności będących na wyposażeniu Centrum;
  21. zbieranie i ocena informacji o zagrożeniach dla ludności i środowiska;
  22. powiadamianie i alarmowanie mieszkańców zagrożonych rejonów poprzez Gminne Centra Zarządzania;
  23. powiadamianie służb inspekcji i straży o zaistniałym zagrożeniu oraz koordynacja prowadzonych działań;
  24. uruchamianie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na polecenie starosty;
  25. przygotowywanie wstępnej analizy powstałych zdarzeń, przedstawianie wniosków do decyzji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  26. współdziałanie z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego;
  27. współdziałanie z Zespołami Zarządzania Kryzysowego sąsiednich powiatów;
  28. współdziałanie w oparciu o ustalone zasady z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  29. współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w akcjach ratowniczych, w szczególności poprzez:
   1. powiadamianie służb dyżurnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i prewencyjnych Policji oraz Pogotowia Ratunkowego, SANEPIDU, służb komunalnych i technicznych o zaistniałych zdarzeniach oraz odnotowywanie tych faktów w dzienniku działania,
   2. przyjmowanie informacji o zdarzeniach oraz ich skali w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia ofiar w ludziach, dużych stratach w mieniu i środowisku naturalnym,
   3. powiadamianie starosty o zagrożeniach, na skutek których wystąpiły ofiary śmiertelne,
   4. przygotowywanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu i sposobach zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami,
   5. zbieranie danych o przebiegu akcji ratowniczej, użytych siłach i środkach, ich rodzajach, poniesionych stratach i zniszczeniach. Rejestrowanie tych danych w dzienniku działania,
   6. przygotowywanie dla potrzeb Starosty, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zbiorczych meldunków z przebiegu akcji ratowniczych lub prewencyjnych, stratach, zniszczeniach itp.,
   7. współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Pogotowia Ratunkowego i innymi służbami oraz informowanie na bieżąco o zdarzeniach Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, współdziałanie w zakresie działań rozpoznania zagrożeń pożarowych, powodziowych, toksycznych środków przemysłowych, radiologicznych i innych miejscowych zdarzeń na obszarze powiatu - gromadzenie danych w tym zakresie.
 3. Do zadań Biura w sprawach bezpieczeństwa publicznego należy w szczególności:
  1. obsługa administracyjno-biurowa prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  2. sporządzanie sprawozdań z dziedziny bezpieczeństwa;
  3. prowadzenie spraw i szkoleń związanych z bezpieczeństwem ludności oraz udział w programach społecznych dotyczących tej dziedziny; współpraca z instytucjami, organizacjami i służbami, zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym w ramach przygotowywanych i prowadzonych programów.
 4. Do zadań Biura realizowanych w zakresie Obrony Cywilnej należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem gmin do wykonywania zadań w zakresie ochrony ludności;
  2. opracowywanie, weryfikowanie i uaktualnianie powiatowego planu obrony cywilnej;
  3. sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem planów obrony cywilnej w gminach;
  4. opracowywanie dla powiatu i gmin na kolejny rok kalendarzowy planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w dziedzinie obrony cywilnej;
  5. koordynowanie w powiecie przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej;
  6. realizowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych dotyczących systemu wykrywania i alarmowania w tym przygotowywanie do wykonywania zadań Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych;
  7. opracowywanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  8. planowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej.
 5. Do zadań Biura realizowanych w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:
  1. opracowywanie na kolejny rok kalendarzowy planu zasadniczych przedsięwzięć do działalności w zakresie wykonywania zadań obronnych;
  2. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;
  3. dokonywanie uzgodnień z podmiotami biorącymi udział we wspólnej realizacji zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  4. opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego, a także jego organizowanie i prowadzenie;
  5. kompletowanie dokumentacji szkoleniowej;
  6. współdziałanie z wydziałem organizacyjnym i spraw społecznych w opracowywaniu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny i zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
  7. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  8. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty i Stałego Dyżuru;
  9. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
  10. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań będących w kompetencji starosty;
  11. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
  12. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia „Akcji Kurierskiej";
  13. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne;
  14. prowadzenie spraw związanych z programem mobilizacji gospodarki.
 6. W strukturze Biura realizuje swoje zadania Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do których w szczególności należy:
  1. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
  2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów określonych w planie ochrony;
  3. organizowanie ochrony informacji niejawnych poprzez nadzorowanie prac nad wytwarzaniem, przechowywaniem, obiegiem oraz niszczeniem dokumentacji o treści niejawnej;
  4. klasyfikowanie informacji niejawnych;
  5. kontrolowanie przestrzegania przepisów i ochrony informacji niejawnych;
  6. prowadzenie okresowych i rocznych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
  7. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających - na pisemne polecenie starosty - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową;
  8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  9. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub odmowa wydania takiego poświadczenia i zawiadamianie o tym starosty;
  10. ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o uzyskanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego;
  11. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz imiennego wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
  12. uczestniczenie w opiniowaniu projektów zarządzeń oraz projektów programów, analiz i innych dokumentów opracowywanych w starostwie, a dotyczących ochrony informacji niejawnych."

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-09 13:57:26