Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się w dziale Druki do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana Prawa Wodnego

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 roku Starosta nie jest już organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych ani przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, którego organy będą zajmowały się wydawaniem zgód wodnoprawnych (wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych lub przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych).

Z uwagi na przyznane kompetencje, określone przepisem art. 397 ust. 3 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, dyrektor zarządu zlewni lub kierownik nadzoru wodnego.

Wody Polskie będą ponadto właściwe do prowadzenia postępowań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, takich jak rowy, drenowania.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 (22) 58 70 211
fax: +48 (22) 58 70 204
warszawa@wody.gov.pl

Biuro podawcze:

tel.: +48 (22) 58 70 440-441

fax: +48 (22) 58 70 202

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 58 70 450
fax: +48 (22) 58 70 460
zz-warszawa@wody.gov.pl

Kierownik Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii

ul. Wyszyńskiego 28, 05-530 Góra Kalwaria

tel.: +48 (22) 727 35 14

nw-gorakalwaria@wody.gov.pl

Kierownik Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim

ul. Huberta 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: +48 (25) 758 59 64

nw-minskmazowiecki@wody.gov.pl

 

Zmiany w ustawie o odpadach dotyczące m.in.
zezwolenia na transport odpadów

Na podstawie art. 238 ust. 1, art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) oraz w związku z komunikatem Ministra Środowiska (http://www.monitorpolski.gov.pl/ mp/2018/118/1) ogłaszającym utworzenie z dniem 24 stycznia 2018 r. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, informuję że Starosta Otwocki utracił kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na transport odpadów, wynikających z treści art. 233ww. ustawy.

Zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach, podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru, wymienione w art. 50 ust. 1 ww. ustawy, są zobowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Podmiot rozpoczynający działalność jest natomiast obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności (art. 50 ust. 2 – ust. 4).  

Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458). Składając wniosek, należy mieć również na uwadze przepis art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach, określający rodzaj wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru. Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem: www.bdo.mos.gov.pl.

Wpis do rejestru na wniosek lub z urzędu dokonuje marszałek województwa z uwzględnieniem zapisów art. 49 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach. Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia
w formie pisemnej. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nada podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadomi podmiot o tym fakcie. Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO oraz powiadomi o jego aktywacji podając informacje o loginie i haśle dostępu do tego konta.

Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru przez podmiot, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę (art. 234 ust. 9).

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044