Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Dyrektor:

ul. Górna 13
05-400 Otwock
pok. nr 305

mail:

Dyrektor: Anna Rudnicka pok. 202, wew: 321, e-mail: arudnicka@powiat-otwocki.pl

1.        Wydziałem kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora.

 

2.        Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1)   W zakresie spraw kadrowych i szkoleń:

 

a)  prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

-                      prowadzenie rejestru przyjętych i zwolnionych pracowników;

 

-                      prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy;

 

-                      prowadzenie kart ewidencji czasu pracy;

 

-                      prowadzenie  spraw  związanych  z udzielaniem  urlopów;

 

-                      wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne;

 

-                      prowadzenie rejestru badań lekarskich dla pracowników;

 

-                      wydawanie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;

 

-                      prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;

 

-                      przygotowywanie świadectw pracy dla pracowników zwolnionych;

 

-          prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru na kierownicze                i urzędnicze stanowiska pracy w Starostwie;

 

-                      prowadzenie dokumentacji z oceny pracowników;

 

b)      przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych;

 

c)      obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych;

 

d)     sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 

e)    prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników;

 

f)    przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

 

g)   przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS;

 

h)   Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń;

 

i)     opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 

j)     organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem                                     i dokształcaniem pracowników;

 

k)   organizowanie i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;

 

l)     nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie;

 

m) archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów;

 

n)   prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania pracowników Starostwa i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowanie ich oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji danych;

 

o)   prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dla Wydziału Finansowego do naliczenia ryczałtów samochodowych;

 

 

 

2)   W zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 

a)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, informowanie Starosty o stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach oraz wnioskowanie o ich usunięcie lub ograniczenie;

 

b)      prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnianych pracowników, współpraca z innymi komórkami lub jednostkami prowadzącymi działalność szkoleniową przy organizowaniu szkolenia okresowego w zakresie bhp kierownictwa i pracowników Starostwa;

 

c)      zgłaszanie wniosków uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy tworzeniu nowych lub modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;

 

d)     udział w przekazywaniu do użytku nowo powstałych lub przebudowanych                               i modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;

 

e)      prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy oraz       z pracy, udział w dochodzeniu powypadkowym, prowadzenie rejestru                      i sporządzanie dokumentacji wypadkowej;

 

f)       inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji tematyki i problematyki BHP na terenie Starostwa;

 

g)      sporządzanie rocznych analiz oceny warunków pracy, zawierających propozycje zadań organizacyjnych i technicznych mających na celu poprawę warunków pracy.

 

 

 

3)   W zakresie spraw społecznych:

 

a)         sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 

b)        wykonywanie zadań powiatu wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

 

c)         organizowanie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej;

 

d)        prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;

 

e)         przygotowywanie porozumień i umów w zakresie udzielanych przez powiat     

 

dotacji i innej pomocy finansowej z wyłączeniem spraw realizowanych przez inne wydziały merytoryczne;

 

f)         sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji;

 

g)        prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

 

h)        nadzór i kontrola nad działalnością związków sportowych;

 

i)          koordynowanie opracowania etatu Starostwa na czas wojny.

 

 

 

4)   W zakresie ochrony zdrowia:

 

a)    współpraca z Powiatowym Centrum Zdrowia;

 

b)   ustalanie rozkładu godzin  aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;

 

c)    prowadzenie okresowej analizy stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z niej wynikających;

 

d)   opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem programów z zakresu promocji zdrowia             i profilaktyki chorób występujących na terenie powiatu;

 

e)    monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne i prowadzenie spraw związanych             z zapobieganiem i zwalczaniem tych chorób;

 

f)    koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu;

 

g)   realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i ochrony zdrowia, zleconych przez Starostę.

 

 

 

5)   W zakresie spraw organizacyjnych:

 

a)    zapewnianie sprawnej organizacji i funkcjonowania pracy Starostwa;

 

b)   przygotowywanie zasad organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych;

 

     opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń i innych przepisów

 

     wewnętrznych Starostwa;

 

c)    rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji obywateli kierowanych do Starosty,    

 

d)    sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich załatwianiem;

 

e)    sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem interwencji zgłaszanych przez

 

     parlamentarzystów do Starosty;

 

f)    prowadzenie ewidencji zawartych porozumień dotyczących powierzenia

 

prowadzenia niektórych spraw należących do kompetencji Starosty organom gmin, a także innym państwowym jednostkom organizacyjnym oraz planowanie kontroli w tym zakresie;

 

g)   prowadzenie ewidencji porozumień dotyczących przejęcia od wojewody

 

     prowadzenia spraw należących do kompetencji administracji rządowej;

 

h)   prowadzenie ewidencji upoważnień udzielonych pracownikom oraz kierownikom

 

     jednostek organizacyjnych przez Starostę  do załatwiania spraw w jego imieniu;

 

i)     prowadzenie rejestrów:

 

     -jednostek organizacyjnych powiatu,

 

     -zarządzeń wydanych przez Starostę ,

 

     -skarg, i  wniosków,

 

     - petycji,

 

     - pieczęci,

 

j)     delegacji służbowych,

 

k)   ewidencjonowanie zakupionych publikacji książkowych;

 

l)     prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych;

 

m) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;

 

n)   dokonywanie okresowych ocen załatwiania indywidualnych spraw obywateli                  w Starostwie i przedkładania ich sekretarzowi;

 

o)   sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego;

 

p)   obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

 

 

6)   W zakresie obsługi prawnej:

 

a)      opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez zarząd, Starostę  i Wicestarostę;

 

b)      prowadzenie bieżącej obsługi prawnej zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa;

 

c)      opiniowanie projektów umów i porozumień, w tym długoterminowych lub zawieranych z kontrahentami zagranicznymi;

 

d)     sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

 

e)      wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów powiatu;

 

f)       sprawowanie zastępstwa procesowego;

 

g)      bieżące informowanie zarządu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach;

 

h)      zapewnianie obsługi prawnej sesji Rady;

 

i)        prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych zespołu radców prawnych;

 

j)        wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

 

k)      współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa przy rozwiązywaniu skomplikowanych spraw oraz wskazywanie rozwiązania zgodnego z prawem;

 

l)        wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

 

m)    prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Starostwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

7)   W zakresie obsługi  Zarządu Powiatu:

 

a)      prowadzenie spraw związanych z obsługą Starosty, Wicestarosty i zarządu, w tym:

 

- prowadzenie obsługi posiedzeń zarządu oraz przygotowywanie materiałów na  

 

 posiedzenia i przekazywanie ich w formie papierowej lub elektronicznej,

 

- przekazywanie uchwał i decyzji zarządu do realizacji komórkom organizacyjnym

 

  według kompetencji oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,

 

       - sporządzanie okresowych sprawozdań z pracy zarządu;

 

b)      koordynowanie prac związanych z opracowywaniem okresowych informacji                     o działalności Starostwa przedkładanych zarządowi i radzie;

 

c)      prowadzenie spraw związanych ze współpracą zarządu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej;

 

d)     zapewnianie obsługi organizacyjnej zespołów i rad doradczych oraz opiniodawczych powoływanych przez Starostę ;

 

e)      prowadzenie rejestrów:

 

- uchwał zarządu,

 

- decyzji zarządu,

 

- okresowych sprawozdań dotyczących pracy Zarządu.

 

 

 

8)   W zakresie Kancelarii Starostwa:

 

a)    obsługa kancelaryjna Starostwa powiatowego, w tym:

 

-          przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do dekretacji korespondencji od poczty oraz interesantów,

 

-          rejestrowanie oraz podział zadekretowanej poczty na poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,

 

-          przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji przeznaczonej do wysyłki,

 

-          rozdysponowywanie korespondencji wychodzącej Starostwa za pośrednictwem poczty, a także indywidualnie pomiędzy interesantów oraz urzędy administracji publicznej;

 

b)   Obsługa informacyjna Starostwa powiatowego, w tym:

 

-     obsługa centrali telefonicznej,

 

-     udzielanie interesantom informacji i pomocy bezpośredniej i telefonicznej.

 

 

 

9)   W zakresie Terenowego Punktu Paszportowego:

 

a)    prowadzenie spraw paszportowych mieszkańców powiatu otwockiego, zgodnie      z porozumieniem zawartym z wojewodą, w tym:

 

-     przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków paszportowych dla osób ubiegających się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego,

 

-     wydawanie paszportów i paszportów tymczasowych,

 

-     prowadzenie dokumentacji i ewidencji związanej z wydawaniem paszportów i paszportów tymczasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

b)   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaproszeń dla cudzoziemców.

 

 

 

10)    W zakresie Archiwum Zakładowego:

 

1)   prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa, w tym:

 

-        przejmowanie akt przeznaczonych do archiwizacji z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,

 

-        ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do archiwizacji akt,

 

-        udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych prawem,

 

-        wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji nie archiwalnej kat. B, której okres przechowywania już minął,

 

-        wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej kat. A, a następnie przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego;

 

2)     prowadzenie szkoleń i udzielanie informacji z zakresu stosowania procedur archiwizacji dokumentacji w Starostwie;

 

3)     współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym prace archiwum zakładowego.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4875
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-23 09:33