Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Dyrektor: Mariusz Okoński


ul. Komunardów 10
Wejście A
05-402 Otwock-Świder
pok. nr 15

1.        Wydziałem kieruje Dyrektor.

2.        Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1)      W zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:

a)      sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego;

b)      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych pism w sprawach   

określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz przepisami szczególnymi;

c)      sprawowanie kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

d)     wydawanie zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego

e)      dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego;

f)       opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dot. administracji architektoniczno-budowlanej.

g)      uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

h)      wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w porozumieniu z wydziałem geodezji i kartografii oraz wydziałem gospodarki nieruchomościami.

 

2) W zakresie czynności rejestracyjnych, sprawozdanych i materialno-technicznych

a) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę i innych rejestrów wymaganych przepisami szczególnymi oraz bezzwłoczne przekazywanie właściwym organom kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;

b) sporządzanie sprawozdań statystycznych;

c) przechowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań wydziału;

d) obsługa materialno-techniczna i organizacyjna pracowników wydziału;

f) obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej do wydziału.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044