Wyszukiwanie

Nawigacja

 • Menu prawe  /  
 • Deklaracja dostępności  /  

Treść storny

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

Data publikacji strony internetowej: 16.06.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.11.2019

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.10.2019
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt z Wydziałem Administracyjnym  na adres e-mail bip@powiat-otwocki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 778-13-46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę chodzi,
- sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony lub elementu strony Biuletynu Informacji Publicznej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Górnej 13 bez utrudnień dla osób poruszających się na wózkach oraz z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nawierzchnia dojścia do głównego wejścia budynku jest asfaltowa oraz z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Dow wydziałów znajdujących się na 1 i 2 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.
 • Dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy ul. Górna 11, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Starostwa.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Budynek:  Starostwo Powiatowe w Otwocku Komunardów 10 wejście A
 • Do części A budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10  z podjazdem dla wózków oraz schodami.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Dow wydziałów znajdujących się na 1 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.
 • Na parkingu znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Budynek:  Starostwo Powiatowe w Otwocku Komunardów 10 wejście D
 • Do części D budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10 
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do wejścia prowadzą schody wykonane z kratownicy na których znajduje się ażurowa guma antypoślizgowa.
 • Wydziały w części D budynku znajdują się na pierwszym piętrze budynku na które prowadzą schody.
 • Nawierzchnia dojścia do części D budynku wykonana jest z betonu
 • Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku w części A
 • Na parkingu przy części D budynku nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Terenowy Punkt Paszportowy ul. Armii Krajowej 5 budynek C ( budynek należy do  Urzędu Miasta Otwocka)
 • Do budynku C prowadzą trzy dojścia od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • TPP umiejscowiony jest na wysokim parterze budynku do którego prowadzą schody.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku barak toalety
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek C jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ul Armii Krajowej 5
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul Mieszka I 13/15 (budynek należy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Otwocku)
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Mieszka I 13/15
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • PCZK usytuowane jest na drugim piętrze budynku do którego prowadzą schody.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w przy stanowisku dyżurnego na parterze budynku.
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  Informacja dla osób niedosłyszących, głuchoniemych. 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Otwocku  mogą skorzystać z pomocy:
- wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej,
- lub wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Osoba uprawniona, chcąca skorzystać przy załatwianiu spraw w urzędzie z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)  jest zobowiązana zgłosić powyższe do Starostwa Powiatowego  co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych. ), poprzez:
- pocztę elektronicznąkancelaria@powiat-otwocki.pl
- faks    (22) 778-1-302
- telefonicznie (korzystając z osoby przybranej) : (22) 778-1-300, (22) 778-1-339, (22) 778-1-326

W zgłoszeniu  prosimy o: 
- podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania osoby uprawnionej,
- wskazanie wybranej metody komunikowania się, z podaniem adresu-email, numeru telefonu,
- wskazanie terminu, w którym Starostwo ma zapewnić obsługę osoby uprawnionej,
- określenia  tematyki załatwianej sprawy.

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy, będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila, faksu.
Starostwo zapewnia bezpłatnie dostęp do świadczenia powyższych usług dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Starostwo poinformuje na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044