Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (01 grudnia 2016 r.)

 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) informujemy, że w dniu 28 listopada 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Przedświąteczna Przystań Muzyki". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 30 listopada 2016 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kultury Mazowsza

Termin realizacji zadania: 16.12.2016-23.12.2016 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł).

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 30 listopada 2016 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 01 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl.

W terminie do 8 grudnia 2016 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: sport@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

Oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 01 grudnia 2016 roku
Biuro Kultury i Promocji

« wstecz

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044