Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

W skład Biblioteki wchodzą następujące działy:

1)      Dział Finansowo- Księgowy- bezpośrednio kieruje Główny Księgowy,

2)      Dział Administracyjny- bezpośrednio kieruje Dyrektor,

3)      Dział Merytoryczny- bezpośrednio kieruje Dyrektor.

 

Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy:

 

1)      planowanie i realizacja gospodarki finansowej Biblioteki,

2)      inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania
oraz wykonywania podstawowych wskaźników w nadzorowanej działalności,

3)      opracowywanie okresowej informacji o sytuacji finansowej Biblioteki,

4)      kierowanie rachunkowością, w tym:

a)      organizowanie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości,

b)      organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla prowadzenia    rachunkowości,

c)      przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych,

5)      organizowanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad gospodarka materiałową,

6)      wydawanie wytycznych i instrukcji w zakresie rachunkowości, zasad gospodarki finansowej, a w szczególności wewnętrznego systemu ekonomiczno- finansowego obowiązującego w Bibliotece,

7)      prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników Biblioteki zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

8)      organizacja i kontrola dyscypliny pracy; współpraca w tym zakresie z Dyrektorem Biblioteki.

 

Do zadań Działu Merytorycznego należy:

 

1)      w zakresie gromadzenia:

a)      bieżąca znajomość rynku wydawniczego, zapowiedzi wydawniczych oraz współpraca przy zawieraniu umów z wydawnictwami i innymi punktami sprzedaży w zakresie zakupów zbiorów bibliotecznych,

b)      gromadzenie książek poprzez zakup i dary, a także ich dystrybucja
do odpowiednich komórek organizacyjnych Biblioteki,

c)      prowadzenie dokumentacji zakupów, ubytków i innej dokumentacji bibliotecznej,

d)     nadzór nad bieżącą ewidencją zbiorów bibliotecznych we wszystkich działach biblioteki,

e)      opracowanie zbiorów (katalogowanie, klasyfikowanie),

f)       prowadzenie, utrzymanie i bieżąca aktualizacja katalogu elektronicznego,

g)      nadzór nad przeprowadzaniem skontrum w Bibliotece,

h)      opracowywanie zbiorczych sprawozdań statystycznych Biblioteki,

i)        prowadzenie pełnej dokumentacji pracy działu,

j)        gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych dotyczących powiatu otwockiego oraz ich zabezpieczenie i ochrona,

k)      dbałość o estetykę i porządek pomieszczeń działu,

l)        udział w szkoleniach, naradach, dokształcanie się, szkolenie innych osób,

 

2)      w zakresie wypożyczania i czytelnictwa: 

a)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

b)      udzielanie czytelnikom porad w zakresie doboru lektury oraz korzystania
ze zbiorów i katalogów,

c)      prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej własnych oraz udostępnianych przez inne biblioteki z terenu powiatu otwockiego komputerowych baz danych,

d)     przygotowywanie wystaw tematycznych, wydawnictw okolicznościowych
i informatorów,

e)      rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o regulaminie,

f)       rejestrowanie ruchu księgozbioru, wypożyczeń i zwrotów książek,

g)      prowadzenie kartoteki dezyderatów książek poszukiwanych przez czytelników,

h)      prowadzenie statystyki dziennej oraz zestawień miesięcznych i rocznych,

i)        rozliczanie funduszy wpłacanych przez czytelników,

j)        wysyłanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki i inne materiały biblioteczne oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,

k)      przyjmowanie książek przekazywanych w zamian za zgubione i sporządzanie związanych z tym protokołów jednostkowych,

l)        prowadzenie spraw w zakresie ubytków i związanej z tym dokumentacji,

m)    prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru i związanej z tym dokumentacji,

n)      organizowanie i stosowanie różnych form informacji zbiorowej mającej na celu promocję czytelnictwa i Biblioteki, m.in.: przyjmowanie i oprowadzaniu wycieczek, prowadzenie lekcji bibliotecznych,

o)      udział w szkoleniach, naradach, dokształcanie się, szkolenie innych osób,

p)      prowadzenie prac techniczno-konserwatorskich,

q)      doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

r)       prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

s)       kopiowanie materiałów według zapotrzebowania użytkowników,

 

3)      w zakresie pracowni komputerowej:

a)      nadzór i ochrona infrastruktury informatycznej Biblioteki oraz zapewnienie jej bezawaryjnego działania i sieci,

b)      nadzór nad bezpieczeństwem danych w skali instytucji i we wszystkich komórkach organizacyjnych,

c)      organizowanie tworzenia kopii danych,

d)     wdrażanie nowych technologii informatycznych, proponowanie nowych rozwiązań i opracowywanie szczegółów technicznych dotyczących wdrożeń,

e)      przygotowywanie planów rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych,

f)       współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie zastosowania systemów informatycznych w Bibliotece,

g)      redagowanie i prowadzenie strony internetowej Biblioteki i Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki,

h)      udzielanie konsultacji innym bibliotekom publicznym powiatu otwockiego dotyczących wyboru sprzętu i oprogramowania,

i)        sprawowanie dyżurów na stanowiskach obsługi użytkowników pracowni komputerowej;

 

4)      w zakresie instruktażu i metodyki:

a)      instruktaż przy planowaniu i prowadzeniu działalności bibliotecznej,

b)      udzielanie indywidualnych konsultacji, instrukcji, porad przy rozwiązywaniu szczegółowych problemów merytorycznych występujących w Bibliotece
oraz bibliotekach publicznych powiatu otwockiego ze szczególnym uwzględnieniem:

- komputeryzacji placówek bibliotecznych,

- działalności informacyjno- bibliograficznej,

- organizacji i promocji bibliotek oraz czytelnictwa,

c)      udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji księgozbioru i jego selekcji,

d)     prowadzenie prac nad bibliografią Powiatu Otwockiego w ramach komputerowego systemu bibliografii regionalnej,

e)      popularyzowanie, przechowywanych i udostępnianych zbiorów, przygotowywanie wystaw w oparciu o zbiory Biblioteki lub materiały wypożyczane z innych bibliotek lub instytucji,

f)       promocja działań Biblioteki przez prowadzenie działalności informacyjnej, kulturalno- oświatowej, wystawienniczej, wydawniczej oraz współpraca z innymi podmiotami w tym zakresie,

g)      udział w przygotowywaniu wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych dla Biblioteki,

h)      redagowanie tekstów na potrzeby informacji zewnętrznej i wewnątrz Biblioteki,
we współpracy z komórkami organizacyjnymi,

i)        sprawowanie dyżurów na stanowiskach obsługi czytelników.

 

Do zadań Działu Administracyjnego należy:

 

1)      sporządzanie rocznych planów rzeczowych na wykonanie napraw, remontów i inwestycji,

2)      prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych oraz współpraca w sprawach inwestycji finansowanych z budżetu Powiatu dla Biblioteki,

3)      organizowanie oraz udział w przetargach przeprowadzanych przez Bibliotekę,

4)      nadzór i kontrola nad dokonywanymi zakupami materiałów, przedmiotów i wyposażenia,

5)      prowadzenie rejestru zamówień i zleceń,

6)      prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem budynku Biblioteki,

7)      nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia ruchomego,

8)      kontrola i nadzór nad właściwym wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia będącego własnością Biblioteki, a powierzonego pracownikom,

9)      prowadzenie spraw związanych z urządzeniami wodnokanalizacyjnymi, sieci elektrycznej, urządzeń ppoż. i bhp i OC w Bibliotece,

10)  dokonywanie niezbędnych prac zabezpieczających i zabiegów konserwacyjnych
w budynku Biblioteki i w jego najbliższym otoczeniu,

11)  utrzymywanie w czystości i porządku w Bibliotece,

12)  dbałość o estetykę urządzeń, zbiorów bibliotecznych, działów i wydzielonych pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych oraz ich otoczenia,

13)  wykonywanie wszystkich innych prac zleconych - o charakterze gospodarczo -    porządkowym.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044