Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

 

UCHWAŁA NR CCCXLV/210/10 w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów

 

Uzasadnienie do uchwały nr CCCXLV/210/10

 

UCHWAŁA NR CCCXLIV/209/10 w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010

 

Uzasadnienie do uchwały CCCXLIV/209/10

 

UCHWAŁA NR CCCXLIII/208/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ,,Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 do zadań związanych z realizacją projektu ,,Judo – formą integracji i aktywizacji podopiecznych Młodzieżow

 

UCHWAŁA Nr CCCXLII/208/10 w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Otwocku

 

UCHWAŁA NR CCCXLI/208/10 w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami, określonymi w planie finansowym podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Otwockiego na rok 2010

 

UCHWAŁA Nr CCCXL/208/10 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli

 

UCHWAŁA Nr CCCXXXIX/208/10 w sprawie rozłożenia na raty zaległości Pani Katarzyny Szewczak z tytułu korzystania z lokalu przy ul. Karczewskiej 38 m 5

UCHWAŁA NR CCCXXXVIII/208/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010

 

Uzasadnienie do uchwały nr CCCXXXVIII/208/10

 

UCHWAŁA Nr CCCXXXVII/208/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

 

UCHWAŁA Nr CCCXXXVI/207/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli

UCHWAŁA NR CCCXXXV/207/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraŻy PoŻarnej w Otwocku do zadań związanych z realizacją projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII

 

Załącznik do uchwały nr CCCXXXV/207/10

UCHWAŁA NR CCCXXXIV/206/10 w sprawie projektu uchwały budŻetowej na 2011 r.

 

Załączniki do uchwały nr CCCXXXIV/206/10

 

UCHWAŁA NR CCCXXXIII/206/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011 – 2022

 

Załączniki do uchwały nr CCCXXXIII/206/10

 

UCHWAŁA NR CCCXXXII/206/10 zmieniająca uchwałę Nr CCCXXIV/198/10 z dnia 16.09.2010r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 Rady Powiatu w Otwocku

Uchwała Nr CCCXXXI/204/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010

 

Uzasadnienie Nr CCCXXXI/204/10

 

Uchwała Nr CCCXXX/204/10 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

 

Załącznik Nr CCCXXX/204/10

UCHWAŁA NR CCCXXIX/203/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010

 

Uzasadnienie do uchwały NR CCCXXIX/203/10

 

UCHWAŁA NR CCCXXVIII/201/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w siódmym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli.

UCHWAŁA NR CCCXXVII/201/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7.

Uchwała Nr CCCXXVI/200/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr CCCXXVI/200/10

 

UCHWAŁA NR CCCXXV/199/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Nr 1 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Gospodarstwa Pomocniczego Nr 2.

 

Uchwała Nr CCCXXIV/198/10 w sprawie określenia głównych załozeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 Rady Powiatu w Otwocku

 

Uchwała Nr CCCXXIII/198/10 w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego

Uchwała Nr CCCXXII/195/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCCXXII/195/10

 

Uchwała Nr CCCXXI/194/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2010 roku.

 

Załącznik do uchwały Nr CCCXXI/194/10.


Uchwała Nr CCCXX/194/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

Uchwała Nr CCCXIX192/210 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uchwała Nr CCCXVIII/190/10 w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

 

Uchwała Nr CCCXVII/190/10 w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

 

Uchwała Nr CCCXVI/190/10 w sprawie: powierzenia Pani Beacie Kuchniewskiej stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie , ul. Ks. Malinowskiego 7.

 

Uchwała Nr CCCXV/190/10 w sprawie: powierzenia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu stanowiska dyrektora MłodzieŻowego Ośrodka Socjoterapii w Józefowie , ul. Główna 10.

 

Uchwała Nr CCCXIV/189/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7.

 

Uchwała Nr CCCXIII/189/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w szóstym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli.

 

Uchwała Nr CCCXII/189/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku 2010 przejściowego deficytu budżetowego.

 

Uchwała Nr CCCXI/188/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2010 roku.

 

Uchwała Nr CCCX/188/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uchwała Nr CCCIX/187/10 w sprawie funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Otwocku prowadzonej przez Świadczeniodawcę ZP ZOZ.

Uchwała Nr CCCVIII/186/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych i skonsolidowanego bilansu powiatu otwockiego za 2009 rok.

 

Załączniki do Uchwały Nr CCCVIII/186/10.

Uchwała Nr CCCVII/186/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCCVII/186/10.

Uchwałą Nr CCCVI/185/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCCVI/185/10

Uchwała Nr CCCV/184/10 w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCCIV/184/10 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCCIII/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCCII/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCCI/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCC/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCIX/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCVIII/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCVII/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCVI/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCV/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCIV/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXCIII/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała NR CCXCII/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwałą Nr CCXCI/184/10 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXC/183/10 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym budynku warsztatowego o pow. użytkowej 1033 m2, a także na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 4436 m2 położonej w Kołbieli.

Uchwała Nr CCLXXXIX/183/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku do zadań związanych z realizacją projektu „Większy dostęp-Lepsza skuteczność”

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCLXXXIX/183/10.

Uchwała Nr CCLXXXVIII/180/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr CCLXXXVIII/180/10.

Uchwała Nr CCLXXXVII/180/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego 7.

 

Uchwała Nr CCLXXXVI/180/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Józefowie, ul. Główna 10.

Uchwała Nr CCLXXXV/179/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

 

Załącznik Nr CCLXXXV/179/10
 

Uchwała Nr CCLXXXIV/178/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 1336 m2 położonej w Kołbieli, stanowiącej część działki ew. 2260/2 o pow. 110219 m2.

Uchwała Nr CCLXXXIII/178/10 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu budynku kontenerowego o pow. użytkowej 750 m2 oraz budynku gospodarczego (dawnej lodowni) o pow. użytkowej 100 m2, stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Uchwała Nr CCLXXXII/177/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budŻetowa na rok 2010.

Uzasadnienie do Uchwały Nr CCLXXXII/177/10.

Uchwała Nr CCLXXXI/176/10 w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

Uchwała Nr CCLXXX/175/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCLXXX/175/10
 

Uchwała Nr CCLXXIX/175/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli.

 

Uchwała Nr CCLXXVIII/174/10 w sprawie zaopiniowania projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.

Uchwała Nr CCLXXVII/172/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7.

Uchwała Nr CCLXXVI/171/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budŻetowa na rok 2010.


Uzasadnienie do uchwały Nr CCLXXVI/171/10

 

Uchwała Nr CCLXXV/171/10 w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.

Uchwała Nr CCLXXIV/171/10 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów na lata 2010-2032”.

Uchwała Nr CCLXXIII/170/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budŻetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCLXXIII/170/10

Uchwała Nr CCLXXII/169/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr CCLXXII/169/10
 

Uchwała Nr CCLXXI/169/10 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwałą Nr CCLXX/169/10 w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

 

Uchwała Nr CCLXIX/169/10 w sprawie zmiany uchwały Nr CCX/153/2001 z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych na terenie miasta Józefowa.

 

Uchwała Nr CCLXVIII/169/10 w sprawie zmiany uchwały Nr CCXII/153/2001 z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych na terenie miasta Otwocka.

 

Załącznik Nr CCLXVII/168/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2009 rok.

 

Uchwała Nr CCLXVII/168/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2009 rok.

 

Uchwała Nr CCLXVI/167/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1.

 

Uchwała Nr CCLXV/167/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.

 

Uchwała Nr CCLXIV/167/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.

 

Załącznik Nr CCLXIII/166/10 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2010 roku.

 

Uchwała Nr CCLXIII/166/10 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2010 roku.

Uchwała Nr CCLXII/165/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010.

Uzasadnienie do uchwały CCLXII/165/10

 

Załącznik Nr CCLXI/162/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2010 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCLXI/162/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2010 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCLX/160/10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli.

 

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044